Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātie arhīvu pamattermini un definīcijas

«Terminoloģijas Jaunumi» 14.04.2003.

Publicēts «LV» 14.04.2003. (Nr. 71/2836, 3. lpp.).
Iesniedzējs: Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs.

 

Saraksts ir daļa no plašas arhīvu terminu vārdnīcas. Arhīvu pamatterminiem un definīcijām sarakstā pievienoti terminu ekvivalenti angļu (A), franču (F), vācu (V) un krievu (K) valodā, ja tādi ir konstatēti izmantotajos avotos, kas norādīti iekavās (DAT II ir «Dictionary on Archival Terminology» 2. izdevums — Parīze, 1988; DAT III ir šīs vārdnīcas 3. izdevuma projekts, kas pieejams internetā). Ja avota norādes nav, tad dotais variants ir saraksta gatavotāju tulkojums. Zvaigznīte lietota aiz vārda, kura atbilstība latviešu terminam ir tikai aptuvena vai kurš attiecīgās valodas praksē netiek lietots.

 

ARHĪVU TERMINOLOĢIJAS ROKASGRĀMATA

PAMATTERMINI

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs (MKC)

 

Avoti:

  1. Rokasgrāmata arhīvu darbiniekiem (R). — R., 1983
  2. LPSR Galvenās arhīvu pārvaldes izdevums. Tajā iekļauti 527 termini, sniegti to ekvivalenti krievu valodā.
  3. Dictionary on Archival Terminology (2nd Edition) (DAT II) —  ICA, Paris, 1988
  4. Starptautiskās arhīvu padomes (SAP) izdevums. Tajā ietverti 486 termini. To skaidrojums sniegts paralēli angļu un franču valodā, vienlaikus uzrādot termina ekvivalentu dāņu, vācu, itāļu, spāņu un krievu valodā. Izmantots arī trešā izdevuma projekts (DAT III), pieejams internetā.
  5. A Glossary for Archivists, Manuscript Curators, and Record Managers (GL). — Society of American Archivists: Chicago, 1992
  6. General International Standard Archival Description (ISAD(G)). — ICA, Madrid, 2000
  7. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas terminu vārdnīca (ELDO). — R., 1996

 

Katram terminam doti tā ekvivalenti angļu, franču, vācu un krievu valodā, ja tādi eksistē. Par avotu pamatā izmantoti DAT III un DAT II. Ja šajos avotos termins kādā no valodām vispār nav tulkots vai ja sniegts tikai skaidrojošs apraksts, tā vietā ievilkta svītra «—«. Ja avotos norādīts, ka dotais tulkojums ir tikai aptuveni atbilstošs vai attiecīgajā valodā šāds termins nav apritē, tas apzīmēts ar zvaigznīti «*» aiz vārda. Kvadrātiekavas norāda, ka tajās ietvertā termina daļa ir lietojama fakultatīvi. Aiz katra ekvivalenta apaļajās iekavās norādīts saīsināts tā avota nosaukums. Ja avota norādes nav, tad dotais variants ir MKC tulkojums.

Lai akcentētu arhīvniecības prioritāti terminu skaidrojumā, daļai terminu saglabāti paskaidrojošie vārdi, piem., «arhīva fonds», «dokumentu izvērtēšana».

 

Paskaidrojums atsevišķiem terminiem

dokuments

Angļu valodā lieto divus terminus — «document» un «record», no kuriem arhīvniecības izpratnē tiek izmantots «record». Latviešu valodā abiem šiem jēdzieniem ir viens apzīmējums — «dokuments».

 

klasifikācija

Latvijas arhīvos tiek izšķirtas divas darbības, no kurām katrai ir atbilstošs termins latviešu valodā — «klasifikācija» un «sistematizācija». Savukārt angliski (un citās svešvalodās, izņemot krievu) nav atsevišķa apzīmējuma «sistematizācija», ir tikai termins «classification». Tas tiek skaidrots divās nozīmēs, no kurām otrā atbilst ‘sistematizācijai’.

 

izcelsmes princips

Trūkstot izstrādātai arhīvu terminoloģijai, Latvijas arhīvu speciālisti līdz šim izmantojuši šā termina netulkoto variantu «provenances princips». Šis termins sastopams arī vairākos žurnālā «Latvijas Arhīvi» publicētos rakstos, kas ir ļoti būtiski arhīvzinātnes attīstībai Latvijā. Lai saglabātu saikni ar līdz šim lietoto terminu, tas sarakstā atstāts ar norādi uz atbilstošo ieteicamo terminu «izcelsmes princips».

 

administratīvā vērtība

A  administrative value (DAT III)

F  utilité administrative (DAT III)

V  Primärwert (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība, ko nosaka dokumenta nozīme pašreizējā un/vai turpmākā administratīvajā darbībā.

 

aprakstījuma vienība

A  unit of description (DAT III)

F  unité archivistique (DAT III)

V  Verzeichnungseinheit (DAT III)

K  единица описания*

Arhīva dokuments vai dokumentu kopums (lieta, sērija, fonds), ko uzskata par vienotu veselumu un kas ir pamatā atsevišķam aprakstījumam.

 

aprakstījums

A  description (DAT III)

F  description archivistique (DAT III)

V  Verzeichnung, Erschließung (DAT III)

K  описательная статья (R)

Aprakstot fiksētā informācija par aprakstījuma vienību arhīva uzziņu sistēmā (rokasgrāmatā, aprakstā, AIS u. c.).

 

aprakstīšana

A  description (DAT III)

F  description archivistique (DAT III)

V  Verzeichnung, Erschließung (DAT III)

K  описание архивных документов; описание дела (DAT III)

Viena no arhīva pamatfunkcijām — aprakstījuma vienības (vai tās sastāvdaļu) satura atklāsts, veicot arhīva dokumentu analīzi un salīdzināšanu, lai fiksētu to identificēšanai un konteksta izskaidrošanai nepieciešamo informāciju.

 

apvienotais arhīva fonds

A  joint record group*

F  ——

V  Bestands-gruppe* (DAT III)

K  объединенный архивный фонд (DAT III)

Vairāku atsevišķu, taču savstarpēji hierarhiski vai funkcionāli saistītu radniecīgu juridisku vai fizisku personu darbībā radies un arhīvā apvienots dokumentu kopums kā viena klasifikācijas un uzskaites vienība.

 

arhīva apakšfonds

A  sub-group (DAT III)

F  sous-fonds (DAT III)

V  Teilbestand, Unterabteilung des Bestandes (DAT II)

K  подгруппа документов внутри архивного фонда (DAT II)

Arhīva fonda sistematizācijas vienība — lielapjoma fonda apakšgrupa, kuras sastāvā ir savstarpēji saistīti arhīva dokumenti un kura parasti atbilst fondraža organizatoriskajai struktūrai. Fonda sadalījums apakšgrupās iespējams arī pēc arhīva dokumentu ģeogrāfiskām, hronoloģiskām, funkcionālām vai citām kopīgām pazīmēm, ja organizatoriskais dalījums nav iespējams.

 

arhīva dokuments

A  archival document* (DAT III)

F  document [d’archives] (DAT III)

V  archivwürdiges Schriftstück* (DAT III)

K  архивный документ (DAT III)

Dokuments, kas glabājas arhīvā tā arhīviskās vērtības dēļ.

 

arhīva dokumentu uzskaite

A  ——

F  ——

V  Inventar eines Bestandes oder eines Archivs* (DAT III)

K  учет архивных документов (DAT III)

Arhīva dokumentu skaita un sastāva noteikšana uzskaites vienībās (lietās, sērijās, fondos u. c.) un šīs informācijas reģistrēšana uzskaites dokumentācijā.

 

arhīva fonds

A  fonds; record group (DAT III)

F  fonds (DAT III)

V  Fond, Provenienzbestand; Bestand (DAT III)

K  архивный фонд (DAT III)

Juridiskas vai fiziskas personas darbībā radies arhīva dokumentu kopums — arhīva klasifikācijas un uzskaites vienība.

 

arhīviskā vērtība

A  archival value (DAT III)

F  intérźt archivistique (DAT III)

V  Archivwert; bleibender Wert (DAT III)

K  ценность документа (DAT III)

Dokumenta pierādījumvērtība un/vai informatīvais nozīmīgums, kas ir pamatā pastāvīgai vai ilgstošai glabāšanai arhīvā.

 

arhīvs

A  archives (DAT III)

F  1) archives, document [d’archives]; 2) archives; 3) archives (DAT III)

V  1) Archiv, Archivgut; 2) Archiv; 3) Archiv, Archivgebäude (DAT II)

K  1) архивные документы, aрхивный фонд; 2) архив, aрхивная служба; 3) архивохранилище (DAT II)

1) Dokumentu kopums, ko neatkarīgi no to rašanās datuma, formas un informācijas nesēja radījusi vai saņēmusi jebkura fiziska persona, jebkurš publisko vai privāto tiesību subjekts, pildot savas funkcijas, un ko uzkrāj, glabā un izmanto to arhīviskās vērtības dēļ.

2) Iestāde, kas atbildīga par arhīva dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

3) Ēka vai tās daļa, kurā tiek glabāti un izmantoti arhīva dokumenti.

 

dokumentēšana

A  documentation (DAT III)

F  documentation (DAT III)

V  Dokumentation (DAT III)

K  документирование (DAT III)

Dokumentu radīšana un/vai uzkrāšana, lai nodrošinātu pierādījumu par faktu, notikumu un/vai darbību.

 

dokuments

A  record (DAT III)

F  document d’archives; archives (DAT III)

V  Registraturgut, Schriftgut (DAT II); Aufzeichnung (DAT III)

K  документ (DAT III)

Informācija, kas radusies un/vai saņemta uz jebkura informācijas nesēja, ierosinot, turpinot, mainot vai izbeidzot kādu darbību, un kas apliecina šo darbību. Dokumentu veido saturs, konteksts un struktūra.

 

dokumentu atlase iznīcināšanai

A  disposal (US — disposition) (DAT III)

F  sort final (DAT III)

V  Aussonderung (DAT III)

K  выделение документов к уничтожению (DAT III)

Aktīvajā apritē vairs neesošu dokumentu atkārtota izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par to glabāšanas izbeigšanu (iznīcināšanu).

 

dokumentu glabāšana

A  custody (DAT III)

F  conservation (DAT III)

V  Verwahrung*; dauernde Aufbewahrung (DAT III)

K  хранение документов (DAT III)

Dokumentu fiziskās saglabāšanas un racionālas izvietošanas nodrošināšana (neatkarīgi no īpašumtiesībām).

 

dokumentu izmantošana

A  use of information from archives*

F  exploitation des archives* (DAT III)

V  Benutzung der archivierten Unterlagen* (DAT III)

K  1) использование архивных документов; 2) пользование архивными       документами (DAT III)

Viena no arhīva pamatfunkcijām — dokumentos esošās informācijas meklēšana, izpēte un/vai lietošana zinātniskiem, tautsaimnieciskiem, sociāliem, tiesiskiem u. c. mērķiem.

 

dokumentu iznīcināšana

A  destruction (DAT III)

F  élimination (DAT II)

V  Vernichtung; Kassation, (DAT III)

K  уничтожение документов* (DAT II)

Neatgriezeniska dokumentu un informācijas likvidēšana.

 

dokumentu izvērtēšana

A  appraisal (DAT III)

F  tri; évaluation (DAT III)

V  Bewertung, (DAT III)

K  экспертиза [научной и практической] ценности документов (DAT III)

Viena no arhīva pamatfunkcijām — dokumentu kopuma analīze, lai pieņemtu lēmumu par to glabāšanas termiņiem un/vai iznīcināšanu.

 

dokumentu klasifikācija

A  classification (DAT III)

F  classement (DAT III)

V  Klassifikation; Ordnung (DAT III)

K  классификация документов (DAT II)

Dokumentu loģiski analītiska sadale pēc kopīgām vai atšķirīgām pazīmēm arhīvu fondos, lietu grupās vai atsevišķās lietās, izveidojot klasifikācijas shēmu.

 

dokumentu pārvaldība

A  records management (DAT III)

F  gestion des documents (DAT III)

V  Schriftgutverwaltung (DAT III)

K  ——

Vadības joma, kas nosaka un īsteno dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, apriti, kontroli, glabāšanu, pieejamību līdz nodošanai arhīvā; kā arī dokumentu iznīcināšanu.

 

dokumentu saglabāšana

A  preservation (DAT III)

F  conservation; préservation (DAT III)

V  Bestandserhaltung; Aufbewahrung (DAT III)

K  oбеспечение сохранности [архивных документов] *

Viena no arhīva pamatfunkcijām — procesi un darbības autentisku dokumentu (informācijas) tehniskai un intelektuālai saglabāšanai. Parasti saglabāšana ietver preventīvo aizsardzību, konservāciju un/vai pārnesi uz jauna nesēja.

 

dokumentu sistematizācija

A  classification (DAT III)

F  classement (DAT III)

V  Klassifikation (DAT III)

K  систематизация документов (DAT III)

Dokumentu identificēšana un sakārtošana (izvietošana) atbilstoši klasifikācijas shēmai.

 

dokumentu uzkrāšana

A  acquisition (DAT III)

F  accroissement (DAT III)

V  Akzession; Zugang (DAT III)

K  комплектование архивного учреждения (DAT III)

Viena no arhīva pamatfunkcijām — arhīva dokumentu kopuma papildināšana atbilstoši tiesību aktos noteiktai kārtībai.

 

fiskālā vērtība

A  fiscal value (DAT III)

F  valeur fiscale* (DAT III)

V  Fiskalischer Wert* (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība pašreizējā un/vai turpmākā finansiālajā un ar valsts ieņēmumiem saistītā darbībā.

 

fondradis

A  office of origin (DAT III)

  creator (ISAD(G), GL)

  provenance (DAT III)

F  service producteur (DAT III)

V  Provenienzstelle (DAT III)

K  фондообразователь (DAT III)

Fiziska vai juridiska persona, kuras darbības procesā radītie (uzkrātie) dokumenti apkopoti arhīva fondā.

 

glabājamā vienība

A  storage unit, shelving unit*

F  ——

V  ——

K  единица хранения [архивных документов] (DAT III)

Arhīva dokumentu uzskaites vienība, kas ir fiziski norobežots dokuments vai dokumentu grupa ar atsevišķu uzskaites numuru. Tā var būt lieta, fotodokuments, kinolentes rullītis u. tml.

 

glabājamo vienību apraksts

A  inventory (DAT III)

F  répertoire numérique (DAT III)

V  Inventar (DAT III)

K  архивная опись; опись дел (DAT III)

Meklēšanas līdzeklis, kas atklāj arhīva fonda glabājamo vienību saturu, nostiprina to sistematizāciju un nodrošina glabājamo vienību uzskaites funkciju.

 

informatīvā vērtība

A  informational value (DAT III)

F  valeur d’information (DAT II); intérźt documentaire* (DAT III)

V  Informationswert (DAT III)

K  информационная ценность документа* (DAT II)

Dokumenta arhīviskā vērtība, ko nosaka iespēja izmantot tajā ietverto informāciju uzziņu un pētnieciskajam darbam.

 

informatīvie pakalpojumi

A  reference service (DAT II)

F  service des renseignements au public (DAT II)

V  Benutzerdienst; Beratung (DAT II)

K  научно-информационное обслуживание (DAT III)

Uz arhīva dokumentiem un to saturu balstītas informācijas sniegšana un konsultēšana; dokumentu izmantošanas nodrošināšana lasītavās, kopiju vai reprodukciju izgatavošana.

 

informācijas nesējs, nesējvide

A  medium (DAT III)

F  support (DAT III)

V  Datenträger (DAT III)

K  носитель документной информации (DAT III)

Materiāls, kurā vai uz kura fiksēta informācija. Tas var būt papīrs, filma, diskete u. tml.

 

izcelsmes avots

A  provenance (DAT III)

F  provenance (DAT II)

V  Provenienz (DAT III)

K  фондообразователь (DAT III)

Fiziska vai juridiska persona, kura radījusi, uzkrājusi un/vai glabājusi un izmantojusi dokumentus līdz to nodošanai arhīvā.

Sk. arī fondradis

 

īpašā vērtība

A  intrinsic value (DAT III)

F  valeur intrinseque* (DAT III)

V  intrinsicher Wert (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība, ko nosaka īpašas pazīmes — vecums, saturs, izmantojamība, izcelsmes apstākļi, noformējums, paraksts, zīmogi u. c.

 

izcelsmes princips

A  principle of provenance (DAT III)

F  principe de provenance, respect des fonds (DAT III)

V  Provenienzprinzip, Fondsprinzip (DAT III)

K  принцип происхождения (DAT III)

Pamatprincips, kura būtība ir saglabāt vienkopus vienotas izcelsmes dokumentus, savstarpēji nesajaucot dažādas izcelsmes vai dažādu fondražu dokumentus.

 

juridiskā vērtība

A  legal value (DAT III)

F  valuer légale* (DAT III)

V  rechtlicher Wert* (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība pašreizējām un/vai turpmākām juridiskām darbībām.

 

klasifikācijas shēma

A  general classification scheme* (DAT III)

F  cadre de classement (DAT III)

V  Tektonik (DAT III)

K  схема классификации документов (DAT III)

Noteiktā secībā izkārtotu klasifikācijas iedaļu uzskaitījums.

 

kolekcija

A  collection (DAT III)

F  collection (DAT III)

V  Sammlung (DAT III)

K  [архивная] коллекция (DAT III)

Tematiski vai pēc citas loģiskas pazīmes mērķtiecīgi veidots mākslīgi apvienotu atsevišķu dažādas izcelsmes arhīva dokumentu kopums kā viena klasifikācijas un uzskaites vienība.

 

lieta

A  file (DAT III)

F  dossier (DAT III)

V  Aktenband, -heft Aktenstuck (DAT III)

K  дело (DAT III)

Noteiktā secībā sakārtotu dokumentu kopums vai atsevišķs dokuments par vienu jautājumu, darbību, darījumu vai tēmu. Lieta parasti ir arhīva fonda (apakšfonda, sērijas) uzskaites un/vai glabājamā vienība.

 

lietvedība

A  record-keeping (ELDO)

F  écritures*

V  Schriftführung (ELDO)

K  делопроизводство (DAT III)

Dokumentēšanas un ar dokumentiem saistītās darba organizācijas sistēma.

Sk. arī dokumentu pārvaldība

 

meklēšanas līdzeklis

A  finding aid (DAT III)

F  instrument de recherche (DAT III)

V  FindMittel (DAT III)

K  [архивный] справочник (DAT III)

Jebkuri uzziņas līdzekļi (rokasgrāmatas, ceļveži, apraksti, katalogi u. c.), kurus veido vai saņem arhīvā, lai nodrošinātu arhīva dokumentu administratīvo un/vai intelektuālo pārraudzību un atvieglotu šo dokumentu atrašanu.

 

oriģinālkārtības princips

A  respect for (principle of) original order (DAT III)

F  principe de l’ordre primitif (DAT III)

V  Registraturprinzip (DAT III)

K  ——

Arhīva dokumentu sistematizācijas princips, kas nosaka, ka jārespektē fondraža noteiktā vienotas izcelsmes arhīva dokumentu kārtība (ieskaitot arhīva šifrus), saglabājot dokumentu savstarpējo saistību un iespēju izmantot fondraža izveidotos meklēšanas līdzekļus.

 

pieejamība

A  access, accessibility (DAT III)

F  droit d’accčs (DAT III)

V  Zugangsrecht* (DAT III)

K  доступ к архивным документам (DAT III)

Normatīvajos aktos noteiktas un uzziņas līdzekļu nodrošinātas tiesības, iespējas un līdzekļi informācijas meklēšanai, izguvei un izmantošanai.

 

pierādījumvērtība

A  evidential value (DAT II)

F  valeur d’évidence* (DAT III)

V  Evidenzwert (DAT III)

K  доказательная ценность документа* (DAT II)

Dokumenta arhīviskā vērtība, kas apliecina fondraža izcelsmi, funkcijas un darbību.

 

primārā vērtība

A  primary value (DAT III)

F  valeur primaire (DAT III)

V  Primärwert (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība, ko nosaka iespēja to izmantot pašreizējai un/vai turpmākai darbībai.

 

privātie dokumenti

A  private records/archives (DAT III)

F  archives privées (DAT III)

V  Privatarchiv (DAT III)

K  личные документы*

Privāto tiesību subjektu (fizisko un juridisko personu) darbībā radīti (saņemti) dokumenti.

 

provenances princips sk. izcelsmes princips

 

publiskie dokumenti

A  public records (DAT III)

F  archives publiques (DAT III)

V  1) öffentliche Archive; 2) behördliches Schriftgut* (DAT III)

K  документы государственных учреждений (DAT II)

1) Sabiedrībai brīvi pieejami dokumenti.

2) Publisko tiesību subjektu (valsts vai pašvaldību iestāžu, kā arī institūciju, kurām deleģēta valsts funkciju izpilde) darbībā radīti (saņemti) dokumenti. Uz tiem attiecas arī tiesību aktos noteiktie pieejamības ierobežojumi.

 

sekundārā vērtība

A  secondary value (DAT III)

F  valeur secondaire (DAT III)

V  Sekundärwert (DAT III)

K  ——

Dokumenta vērtība, ko nosaka iespēja to izmantot kā liecību vai avotu informācijai par citām fiziskām un juridiskām personām, kuras nav šā dokumenta fondraži.

 

sērija

A  series (DAT III)

F  série (DAT III)

V  Serie (DAT III)

K   ——

Arhīva fonda sistematizācijas vienība — vienveidīgu vai radniecīgu (pēc formas, veida, rašanās, saņemšanas vai izmantošanas u. c.) dokumentu (lietu) kopums, kas radies, veicot vienu funkciju vai darbību, un sistematizēts kā vienots veselums.

 

unikāls dokuments

A  ——

F  ——

V  ——

K  уникальный документ (DAT III)

Sevišķi vērtīgs dokuments, kuram satura un/vai noformējuma ziņā nav cita līdzīga dokumenta.

Sk. arī īpašā vērtība

 

uzskaites vienība

A  ——

F  ——

V  ——

K  еденица учета [архивных документов] (DAT III)

Arhīvniecībā pieņemta dokumentu apjoma mēra vienība (arhīva fonds, lieta, arhīva dokuments, dokumenta lapa).

 

uzziņu sistēma

A  intellectual control (DAT III)

F  ——

V  System der Findmittel* (DAT III)

K  система научно-справочного аппарата (DAT III)

Meklēšanas līdzekļu (rokasgrāmatu, ceļvežu, aprakstu, katalogu u. c.) un uzskaites dokumentu savstarpēji saistīts komplekss, kas pamatojas uz vienotām klasifikācijas, aprakstīšanas un uzskaites metodēm.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē