Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 34. Par angļu valodas terminu joint degree, joint diploma; double degree, double diploma un multiple degree, multiple diploma atbilsmēm latviešu valodā

«Terminoloģijas Jaunumi» 31.08.2004.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 34.
Pieņemts 31.08.2004.; prot. Nr. 7/1048. Publicēts «LV» 14.09.2004.
Lēmuma pamats: LR Izglītības un zinātnes ministrijas jautājums.

 

Kopš 2004. gada 1. maija Latvija piedalās Eiropas Savienības Erasmus Mundus programmā, kuras mērķis ir stiprināt sadarbību starp ES dalībvalstu augstskolām, radīt integrētas augstas kvalitātes maģistrantūras programmas. Absolvējot šo programmu, maģistrantiem paredzēts piešķirt noteiktus grādus un diplomus, kuru nosaukšanai angļu valodā izmantoti termini joint degree, joint diploma; double degree, double diploma un multiple degree, multiple diploma. LZA Terminoloģijas komisija (TK) apstiprina šādus minēto angļu terminu latviskos ekvivalentus:

joint degree — kopīgais grāds,

joint diploma — kopīgais diploms,

double degree — divaugstskolu grāds,

double diploma — divaugstskolu diploms,

multiple degree — vairākaugstskolu grāds,

multiple diploma — vairākaugstskolu diploms.

Vajadzības gadījumā, konkretizējot sadarbības augstskolu skaitu, grādu un diplomu nosaukumos izmantojami apzīmētāji trīsaugstskolu, četraugstskolu u. tml.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

Pamatojums un komentāri

Termina izvēle ir tieši atkarīga no tajā izsakāmā jēdziena un valodas piedāvātajiem vārddarināšanas modeļiem.

Ar terminā iekļaujamo jēdzienu iepazīstina definīcijas. LZA TK rīcībā esošajos papildmateriālos, kas saņemti no IZM (īpašā pētījumā par maģistra grādiem un Eiropas Savienības skaidrojumos), teikts, ka apstiprinātas definīcijas šiem aktuālajiem terminiem pagaidām nav, bet ir izstrādāts iespējamās termina joint degree definīcijas darba variants un ir skaidrs, ka jauno maģistrantūras programmu izstrāde un apguve ir jauna ES dalībvalstu pieeja maģistrantūras studijām, kas atšķiras gan no līdz šim praktizētās studentu apmaiņas, gan no līdzšinējās sadarbības studiju programmu izstrādē.

Kā teikts minētajos papildmateriālos, veicot aptaujas un pētījumus par jaunās pieejas specifiku, iegūts šāds izvērsts termina joint degree definīcijas darba variants (tulkojumā no angļu valodas): tas ir «grāds, kas parasti tiek piešķirts, kad apgūta maģistrantūras studiju programma, kura atbilst visām vai vismaz dažām šādām raksturpazīmēm:

  • programmu ir kopīgi izstrādājušas un/vai apstiprinājušas vairākas augstākās izglītības institūcijas;
  • katras dalībinstitūcijas studenti studē šīs programmas daļas citās institūcijās;
  • studenti uzturas dalībinstitūcijās samērojamu laika posmu;
  • studiju un eksāmenu periodi (termiņi) tiek pilnīgi un automātiski atzīti dalībinstitūcijās;
  • katras dalībinstitūcijas profesori docē arī citās institūcijās, kopīgi izstrādā studiju programmu un kopīgi veido komisijas studentu uzņemšanai un eksaminēšanai;
  • pēc pilnībā apgūtas studiju programmas maģistrantūras absolvents iegūst vai nu katras dalībvalsts attiecīgo nacionālo grādu, vai grādu (patiesībā parasti neoficiālu «atestātu» vai «diplomu»), ko dalībinstitūcijas piešķir kopīgi.

Izvērstais raksturojums liecina, ka programma, ko kopīgi izstrādājušas un/vai apstiprinājušas dažādas dalībinstitūcijas, ir kopīga un tas nosaka arī saņemtā diploma un grāda raksturu.

Joint degree un joint diploma tiek attiecināti uz gadījumiem, kad dalībinstitūcijas kopīgi piešķir absolventam grādu, izsniedz vienu diplomu, ko izdevušas un parakstījušas vismaz divas integrēto maģistrantūras studiju programmas piedāvātājas institūcijas. Latviešu valodā šai gadījumā izmantojami termini (attiecīgi) kopīgais grāds un kopīgais diploms.

Angļu valodas terminos double degree, double diploma un multiple degree, multiple diploma kā raksturotājpazīme uzsvērta kvantitatīvā pazīme. Jēdzieniski šie termini saistīti ar joint diploma un joint degree, tomēr, kā var spriest pēc ES skaidrojumiem, šie termini saistāmi ar tādām Erasmus Mundus maģistrantūras programmām, kuru absolventiem piešķir katras dalībinstitūcijas nacionālo grādu un izsniedz arī attiecīgi divus vai vairākus dažādu dalībinstitūciju nacionālos diplomus (atestātus), ko oficiāli izdod divas vai vairākas izglītības institūcijas, kuras iesaistījušās integrētajā studiju programmā. Latviešu valodā šai gadījumā izmantojami termini (attiecīgi): divaugstskolu grāds, divaugstskolu diploms un vairākaugstskolu grāds, vairākaugstskolu diploms.

 

V. Skujiņa

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē