Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 33. Par angļu termina "creativity" atbilsmi latviešu valodā

«Terminoloģijas Jaunumi» 31.08.2004.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 33.
Pieņemts 31.08.2004.; prot. Nr. 7/1048. Publicēts «LV» 14.09.2004.
Lēmuma pamats: SIA «Izdevniecība RaKa» jautājums.

 

Angļu valodas termina creativity pamatā ir īpašības vārds creative, kam latviešu valodā jēdzieniski visprecīzāk atbilst divdabis radošs («tāds, kas saistīts ar kā jauna (parasti garīgu vērtību) veidošanas procesu, tam raksturīgs» (sk. daudzsējumu skaidrojošo vārdnīcu). Tāpēc, gatavojot «Pedagoģijas terminu skaidrojošo vārdnīcu» (turpmāk — PedTSV) un izvēloties latvisko atbilsmi angļu terminam creativity, ar ko apzīmē cilvēkam piemitīgu vai attīstāmu «īpašību būt radošam; spēju radīt jaunas materiālās un garīgās vērtības vai sakārtot idejas un reālās īstenības parādības īpatnējās attiecībās, izteikt oriģinālas, interesantas domas, pieejas u.tml.» (kā definēts PedTSV), tika izmantots atvasinājums no radošs — radošums.

Atbildot uz SIA «Izdevniecība RaKa» vēstuli, kurā izteikts priekšlikums angļu termina creativity atbilsmei terminu radošums aizstāt ar jaunvārdu radosme, LZA TK, veicot papildu analīzi un aptaujājot LZA TK terminoloģijas ekspertus, secina, ka aizstāšanai nav pietiekama pamata, un par angļu termina creativity latvisko atbilsmi joprojām atzīst jau pieņemto, 2000. gadā publicēto un praksē lietoto terminu radošums.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

Pamatojums

1. Ja piedāvātais jaunvārds radosme jēdzieniski netiek atšķirts no jau iepriekš lietotā termina radošums, tad tas tikai ievieš jaunu atbilsmi angļu terminam creativity, kas var būt par cēloni nevajadzīgam sajukumam tulkojumos.

2. No latviešu valodas vārddarināšanas sistēmas viedokļa abi darinājumi (radošums un radosme) ir izņēmumi, kas neatbilst līdz šim lietotajiem attiecīgu darinājumu ar -sme un -ums paraugiem. Salīdzinājums ar drošs — drosme / drošums ir visai nosacīts, jo drošs un radošs (kas ir pamatā darinājumiem ar -sme un -ums) ir dažādu vārdšķiru vārdi, kuru izmantošana tālākos atvasinājumos ir atšķirīga.

3. Piedāvātā neregulāri darinātā jaunvārda radosme ieteikšana un ieviešana praksē būtu attaisnojama, ja rastos vajadzība pēc jauna termina, ar kuru izteikt atšķirīgu jēdzienu, piem., radosme varētu būt ‘radoša gaisotne, apstākļi (apstākļu kopums), kas sekmē radošu darbību’.

 

Piebildes

1. Radošums kā radošam cilvēkam piemitīga īpašība ir cieši saistīta ar radošu darbību (sk. iepriekš minētos skaidrojumus). Radošā darbība, kā to nosaka vārda radošs pamatnozīme, ir saistīta ar kā jauna radīšanu, tāpat kā jaunrade. Tomēr termini radoša darbība un jaunrade jēdzieniski nav identi. Jaunrade ir tā radošās darbības daļa, kurā tiek radītas kvalitatīvi jaunas vērtības. Varam runāt par māksliniecisko jaunradi, tehnisko jaunradi. Ir pamats runāt arī par zinātnisko jaunradi. Zinātnieks savos pētījumos atklāj likumsakarības. Bet vai katru jaunu radošu atklājumu mēdzam dēvēt par zinātnisku jaunradi?

Iespējams, ka var radoši veikt jebkuru darbu. Strādāt radoši nozīmē veikt uzdevumu ne tikai noteiktajos ietvaros, bet, pievienojot arī savu, savdabīgu, jaunu skatījumu, izkārtojumu, pieeju vai tml.

2. Latviešu valodas vārddarināšanā vērojami vārddarinājumu pāri, kuros blakus divdabjiem ar -ošs ir attiecīgi īpašības vārdi ar -īgs (parasti — ar zināmu atšķirību nozīmes niansē):

atbilstošs — atbilstīgs,

piederošs — piederīgs,

postošs — postīgs,

sakrītošs — sakritīgs,

skanošs — skanīgs,

zinošs — zinīgs.

Blakus divdabim radošs ir iespējams darināt īpašības vārdu radīgs un no tā — lietvārdu radīgums, taču šim lietvārdam pietrūkst jēdzieniskās saites ar to radošo darbību, ko garīgo un materiālo vērtību jomā savukārt ietver no vārda radošs atvasinātais termins radošums.

3. Neregulārās formas radošums izvēli, iespējams, sekmē arī dažu netiešo faktoru darbība:

a) daudzi divdabji ar -ošs/-oša ir lielā mērā adjektivējušies un tos, tāpat kā īpašības vārdus, lieto dažādu pazīmju, īpašību apzīmēšanai (apburošs, spīdošs, vizošs, žilbinošs);

b) no īpašības vārdiem darinātie lietvārdi ar -ums ir raksturīgi kā īpašību, pazīmju nosaukumi (biezums, košums, sārtums, spožums).

 

V. Skujiņa

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē