Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 24. Par ES dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo juridisko terminu saraksta apstiprināšanu

«Terminoloģijas Jaunumi» 13.05.2003.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 24.
Pieņemts 13.05.2003.; prot. Nr. 5/1037. Publicēts LV 16.07.2003.
Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 16. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir apstiprinājusi Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā apspriesto un pieņemto Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un EUROVOC tēzaurā lietojamo, kā arī dažu  citu juridisko terminu sarakstu, kas ir saskaņots ar LZA TK lēmumiem un par ko ir panākta LR Saeimas Juridiskā biroja, Eiropas Integrācijas biroja, Valsts kancelejas, LR Tieslietu ministrijas, LU Juridiskās fakultātes, Tulkošanas un terminoloģijas centra un LZA TK speciālistu vienošanās. Termini paredzēti vienotai lietošanai praksē oficiālajā valodas lietojumā. Iepriekšējais LZA TK apstiprinātais juridisko terminu saraksts (ar terminiem angļu un latviešu valodā) publicēts «Terminoloģijas Jaunumu» 2. numurā (13. — 17. lpp.).

Pielikumā: terminu saraksts angļu un latviešu valodā.

 

LZA TK  priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte

 

Pielikums

 

Eiropas Savienības dokumentos un EUROVOC tēzaurā lietojamie termini

N. B.! Latviešu valodā lielie sākumburti liecina par konkrētas institūcijas vai izdevuma nosaukumu.

acceding state valsts, kas pievienojas
accountability atbildība
accusation apsūdzība
acquired company pievienotā sabiedrība
acquiring company ieguvēja sabiedrība
acquis communautaire acquis communautaire; acquis; Kopienas tiesību kopums
acquisition of holdings pamatkapitāla daļu iegūšana
action by staff darbinieku prasījums
acts of administration administrācijas akti
acts of international treaty starptautisko līgumtiesību akti
addendum papildinājums
Additional Protocol papildprotokols
ad hoc Committee on People’s Europe ad hoc komiteja «Tautas Eiropa»
adjustment pielāgojums
administrative accountability pārvaldes atklātumatbildība
administrative burden administratīvs slogs
administrative costs administratīvās izmaksas
administrative decision administratīvs lēmums
administrative measure of constraint administratīvs piespiedu līdzeklis
administrative order administratīvs rīkojums
administrative revenue administratīvie ieņēmumi
admissibility pieņemamība; pieļaujamība
admission of new Member States jaunu dalībvalstu uzņemšana
adoption adopcija (civiltiesību jomā)
adoption of an act [tiesību] akta pieņemšana
Advisory Committee on Procurements and Contracts Iepirkumu un līgumu padomdevēja komiteja
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja
affiliated undertaking saistīts uzņēmums
agency aģentūra; pārstāvniecība (komerctiesību jomā)
alien ārvalstnieks
alternative sentence alternatīvs sods
applicant [pieteikuma] iesniedzējs
application 1. pieteikums; 2. piemērošana
application of rules noteikumu piemērošana
Appointing Authority iecēlējinstitūcija
appropriation apropriācija; apropriēšana
appropriations apropriējumi
arbitration award šķīrējtiesas nolēmums
arbitration board šķīrējinstitūcija
arbitration clause šķīrējklauzula
arbitrator šķīrējtiesnesis
assignee tiesību pārņēmējs, cesionārs
assignment tiesību pārņemšana
Assistant Registrar [Tiesas] sekretāra palīgs
associated enterprise asociētais uzņēmums
authenticated copy apliecināta kopija; apliecināts noraksts; autentisks eksemplārs
bailiff tiesu izpildītājs
bilateral co-operation divpusēja sadarbība
bilateral development co-operation divpusēja sadarbība attīstības jomā
branch filiāle (komerctiesību jomā)
breach of domicile dzīvesvietas neaizskaramība
budgetary authority budžeta lēmējinstitūcija
candidate kandidāts
capacity spēja; kompetence; statuss
capacity to contract līgumslēgšanas spēja
capacity to exercise rights rīcībspēja
case lieta
case law [tiesu] prakse
certificate 1) sertifikāts; 2) apliecība; 3) atestāts
certified copy apliecināta kopija; apliecināts noraksts
civil liability civiltiesiskā atbildība
civil procedure civilprocess
claim prasība; prasījums
claimant prasības iesniedzējs, prasītājs
cluster puduris; kopa
commissioning of an expert’s report eksperta ziņojuma pieprasījums
common position; joint position kopēja nostāja
competent authority kompetentā iestāde; kompetentā institūcija
competition law konkurences tiesības
comprehensive development framework vispārējās attīstības pamatnostādnes
conciliation [pušu] samierināšana
connected undertakings saistīti uzņēmumi
contractual liability līgumatbildība
controlled competition regulēta konkurence
co-operation procedure sadarbības procedūra
country of destination galamērķa valsts
Court hereby rules Tiesa nolemj
Court jurisdiction Tiesas jurisdikcija
court or tribunal of a Member State dalībvalsts tiesa vai tribunāls
crime against property noziedzīgs nodarījums pret īpašumu
criminal procedure kriminālprocess
criminal record sodāmības reģistrs
customs authority muitas iestāde
customs duty muitas nodoklis
defamation neslavas celšana
defence aizstāvība
defendant atbildētājs (civilprocesā)
defending party atbildētājpuse; atbildētājs
dependant apgādājamais
deregulation ierobežojumu atcelšana
detention aizturēšana
detention before trial pirmstiesas apcietinājums
Development Attīstība (Padomes ziņojuma nosaukums)
development assistance palīdzība attīstības jomā
development co-operation sadarbība attīstības jomā
development instruments and programs attīstības līdzekļi un programmas
development policy attīstības politika
disability nespēja; darbnespēja (sociālajās tiesībās)
discontinuance prasības atsaukšana
due diligence 1. pienācīga rūpība; 2. uzticamības pārbaude
eco-label ekomarķējums
economic offence nodarījums ekonomikas jomā
economic rights ekonomiskās tiesības
employed person nodarbināta persona
enforcement izpilde; piemērošana
enterprise; undertaking uzņēmums
European Community Humanitarian Office (ECHO) Eiropas Kopienas Humānās palīdzības birojs
European Convention Eiropas Konvents
European Council Eiropadome
European Development Council Eiropas Attīstības padome
European Development Funds Eiropas Attīstības fondi
existence in law juridiskā pastāvēšana
financial burden finansiālais slogs
fine naudas sods
form of order sought prasījuma veids
framework decision ietvarlēmums
franchising komercpilnvarojums; franšīze
freedom of association biedrošanās brīvība
freedom of expression vārda brīvība
freedom of movement for workers strādājošo pārvietošanās brīvība; darba ņēmēju pārvietošanās brīvība
free movement of workers strādājošo brīva pārvietošanās; darba ņēmēju brīva pārvietošanās
further development of the law tiesību pilnveidošana
General Agreement on Tariffs and Trade Vispārējā tarifu un tirdzniecības vienošanās; Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību
general economic interest vispārējas ekonomiskās intereses
health and safety at work drošība un veselības aizsardzība darbā
hearing lietas izskatīšana; uzklausīšana; tiesas sēde
heavily indebted poor country lielu parādu apgrūtināta nabadzīga valsts
humanitarian assistance humānā palīdzība
in law or in fact juridiski vai faktiski; de iure vai de facto
instrument of ratification ratifikācijas instruments
interest in bringing an action prasījuma tiesība
international development starptautiskā attīstība
international human rights law starptautiskās cilvēktiesības
intervention [trešās personas] iestāšanās lietā
inward processing ievešana pārstrādei
joint action vienota rīcība
Joint Committee ‘Common Transit’ apvienotā komiteja «Vienotais tranzīts»
joint undertaking; joint venture kopuzņēmums
judge made law precedentu tiesības
judgement by default spriedums bez atbildētāja klātbūtnes
judgement of non pros. spriedums bez prasītāja klātbūtnes
Judge-Rapporteur tiesnesis referents
judicial authority tiesu iestāde
judicial inquiry tiesas izmeklēšana
judicial investigation tiesas izmeklēšana
judicial office tiesu varas amats
judicial officer tiesu varas amatpersona
judicial remedy tiesiskās aizsardzības līdzeklis
jurisdiction of the courts tiesu jurisdikcija
jurisdiction ratione materiae ratione materiae jurisdikcija
law likums; tiesības
law of nations nāciju tiesības; starptautiskās tiesības
least-developed countries vismazāk attīstītas valstis
legal action tiesiska darbība
legal aid [bezmaksas] juridiskā palīdzība
legal capacity tiesību un rīcības spēja; tiesībspēja; rīcībspēja
legal defence tiesiskā aizsardzība
legal domicile juridiskā dzīvesvieta; dzīvesvieta
legal effects tiesiskās sekas
legal expenses tiesāšanās izdevumi
legal impediments juridiski šķēršļi; tiesiski šķēršļi
legal measures of constraint juridiski piespiedu pasākumi
legal order tiesiskā kārtība; tiesiskais regulējums
legal person governed by private law privāto tiesību juridiskā persona
legal proceedings 1. tiesas process; 2. tiesvedība
legislation 1. tiesību akti; 2. likumdošana
letters rogatory tiesiskās palīdzības pieprasījums
management committee [nozares] pārvaldības komiteja
Management Committee on Agricultural Structures and Rural Development Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības pārvaldības komiteja
micro-enterprise mikrouzņēmums
multilateral co-operation daudzpusēja sadarbība
national indicative program nacionālā indikatīvā programma
nationality valstspiederība; pilsonība;pavalstniecība
national sovereignty valsts suverenitāte
OECD Development Assistance Committee ESAO Attīstības veicināšanas komiteja
offence nodarījums
official amatpersona
Official Journal, Official Journal of the European Communities Oficiālais Vēstnesis, Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis
ombudsman* tiesībsargs; ombuds
operational coordination [between the EU and its Member States]   [ES un tās dalībvalstu] sadarbības koordinēšana
operational costs darbības izmaksas
operational expenditure darbības izdevumi
operative part of the judgement sprieduma rezolutīvā daļa
oral procedure mutiskais process
oral proceedings mutiskā tiesvedība
oral testimony mutiska liecība
organic law konstitutīvs likums
Organisation for Economic co-operation and Development (OECD) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)
outline law [nozares] pamatu likums
outward processing izvešana pārstrādei
parental authority vecāku vara
parental responsibility vecāku atbildība
parent company mātessabiedrība
parent undertaking mātesuzņēmums
participating undertaking dalības uzņēmums; dalībuzņēmums
pecuniary penalty naudas sods
penal institution soda izciešanas iestāde
penitentiary brīvības atņemšanas iestāde
penitentiary staff brīvības atņemšanas iestādes personāls
perjury nepatiesa liecība
pilot project izmēģinājumprojekts
power vara; pilnvaras
power of attorney pilnvara
preliminary ruling 1) iepriekšējs nolēmums; 2) prejudiciāls nolēmums (ES tiesībās)
President of the Court Tiesas priekšsēdētājs
primacy of the law tiesību prioritāte; likumu prioritāte
prison cietums; brīvības atņemšanas iestāde
prisoner ieslodzītais
prison system cietumu sistēma; brīvības atņemšanas iestāžu sistēma
private land privāts zemes īpašums
private undertaking privāts uzņēmums, privātuzņēmums
procedure procedūra; kārtība; process
protected zone aizsargājama zona
public authority publiska institūcija
public land valsts zemes īpašums
public prosecution valsts apsūdzība
public undertaking publisks uzņēmums
rebuttal [pierādījuma] atspēkojums
regional indicative programme reģionālā indikatīvā programma
regulation 1. regulējums; 2. noteikums; 3. nolikums; 4. priekšraksts; 5. regula (EK tiesību akts)
regulatory committee regulatīvā komiteja
rejection of an application pieteikuma noraidīšana
rejoinder [atbildētāja] iebilde
related undertaking radniecīgs uzņēmums
release on licence nosacīta atbrīvošana
reply [prasītāja] replika
right[s] tiesība[s]
rules of procedure reglaments
screening of legislation tiesību aktu atbilstības izvērtēšana
search kratīšana
secondary residence otrais mājoklis
single facility vienots mehānisms
single programming document vienotais programmdokuments
small and medium-sized enterprises; small and medium-sized undertakings mazie un vidējie uzņēmumi
social cohesion sociālā kohēzija
social policy and employment sociālā politika un nodarbinātība
special treatment īpašs režīms
Standing Management Committee for Fisheries Structures Pastāvīgā zivsaimniecības struktūru pārvaldības komiteja
subject matter of the dispute strīda priekšmets
subject-matter of the proceedings prasības priekšmets
subsidiary company meitassabiedrība
subsidiary undertaking meitasuzņēmums
successful party [lietā] uzvarējusī puse
surveillance uzraudzība
tax authority nodokļu administrācija
trilateral co-operation trīspusēja sadarbība
twinning mērķsadarbība; dvīņošana; dvīņojums
UN development assistance framework ANO attīstības palīdzības pamatnostādnes
unsuccessful party [lietā] zaudējusī puse
usufruct lietojums
vertical agreement vertikāla vienošanās
vested powers piešķirtās pilnvaras
worker strādājošais; darba ņēmējs

 

* Latvijā vēl neizveidotas institūcijas amatpersonai (a. ombudsman) kā atšķirīgu viedokļu kompromisa variants atstāti divi nosaukumi. Ja Latvijā šīs amatpersonas uzdevums būs aizstāvēt indivīdu tiesības attiecībās ar ierēdņiem, amatpersonu labāk nosaukt latviskā vārdā tiesībsargs, lai tautai saprotams tās pamatuzdevums. Ja šāds sakars ir mazāk nozīmīgs, var noderēt aizguvums ombuds.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē