Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 7. Par vienotu formu "apgādes" terminiem

«Terminoloģijas Jaunumi» 23.04.2001

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 7.

Pieņemts 23.04.2001.; prot. Nr. 3/1021.

Lēmuma pamats: a/s «Latvijas gāze» konsultācija.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija 1989. gadā ir apspriedusi un apstiprinājusi terminus J. Piešiņa sagatavotā krājuma «Projektu un tāmju dokumentācijas terminoloģija» vajadzībām. Šajā krājumā ir vairāki apgādes veidu nosaukumi, kas vienotai lietošanai apstiprināti kā salikteņtermini: gaisapgāde, gāzapgāde, elektroapgāde, mazutapgāde, ūdensapgāde.

 

Pamatojums:

1) apgāde ir īpaša saimnieciskās darbības joma, kuras uzdevums ir nodrošināt dažādus teritoriālos, ražošanas u.c. objektus ar visu nepieciešamo — elektrību, ūdeni, gāzi, siltumu, kurināmo utt.; tā kā lietojumā parasti tiek minēts gan objekts, kuru apgādā, gan patēriņa priekšmets, ar kuru apgādā (resp. apgādes veids), ir lietderīgi (ja ir iespējams) katru no šīm nozīmēm lietojumā parādīt ar atšķirīgu formu; sal. termina veidošanas modeli:

apgādāt pilsētu ar elektrību

  • pilsētas apgāde ar elektrību
  • pilsētas elektroapgāde

apgādāt dzīvojamo rajonu ar siltumu

  • dzīvojamā rajona apgāde ar siltumu
  • dzīvojamā rajona siltumapgāde

apgādāt rūpnīcu ar gāzi

  • rūpnīcas apgāde ar gāzi
  • rūpnīcas gāzapgāde

apgādāt fermu ar ūdeni

  • fermas apgāde ar ūdeni
  • fermas ūdensapgāde

apgādāt TEC ar kurināmo

  • TEC apgāde ar kurināmo
  • TEC kurināmapgāde u. tml.

(salīdzinājumam cits modelis, kurā procesu nosaukumi saistās ar tiešajiem objektiem:

patērēt gāzi — gāzes patērēšana

piegādāt ūdeni — ūdens piegāde

sagādāt kurināmo — kurināmā sagāde);

 

2) divu un vairāku ģenitīvu blakuslietojums dažkārt apgrūtina jēgas izpratni, piem.: «rūpnīcu gāzes apgāde» var uztvert arī tā, ka runa ir par «rūpnīcu gāzēm»;

3) apstiprinot apgādes veidus kā salikteņterminus, tika novērsta salikteņu un vārdkopu lietošanas nekonsekvence vienā un tai pašā terminu grupā.

 

Pēc šo salikteņterminu apstiprināšanas attiecīgais modelis apgādes veidu nosaukumos publicēts arī citās LZA TK apstiprinātajās terminu vārdnīcās, arī elektroenerģētikas un gāzes nozares vārdnīcās un standartos, dažkārt, pārejas periodā, pieļaujot paralēlformas (piem., ELDO vārdnīcā: naftas apgāde un naftapgāde, preču apgāde un prečapgāde, kokmateriālu apgāde un kokapgāde).

Gatavojot «Gāzes nozares terminu vārdnīcu» (2000) un konstatējot atšķirību starp LZA TK apstiprināto un likumos izmantoto terminu formu, pēc gāzes nozares speciālistu lūguma LZA TK 2001. gada 23. aprīļa sēdē jautājums par apgādes terminu formu tika izskatīts atkārtoti. Atkārtoti tika atzīts, ka iepriekš minētais salikteņu priekšrocības pamatojums savu aktualitāti nav zaudējis un arī turpmāk apgādes veidu nosaukumi pamatos lietojami kā salikteņtermini gāzapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, ogļapgāde, aukstumapgāde, prečapgāde, instrumentapgāde u. tml., kā arī: gāzapgādes sistēma, siltumapgādes tīkli u. tml.

 

Piebildes

1. Saliktenis atzīstams par šo apgādes veidu nosaukumu sistēmisku pamatmodeli, kam atsevišķos kontekstos pieļaujams šķirtrakstījuma variants, sal.: ūdensapgāde - bet siltā ūdens apgāde un aukstā ūdens apgāde.

2. Salikteņterminu modelis nav automātiski vispārināms uz attiecīgajiem procesu terminiem ar pamatvārdiem piegāde, padeve, patēriņš, sagāde.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zin. sekretāre M. Ķirīte

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē