Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 46. Par Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto terminu apstiprināšanu

30.08.2005.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 46.
Pieņemts 30.08.2005.; prot. Nr 5/1060
Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 11. un 16. p.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) vienotai lietošanai oficiālajā saziņā apstiprina Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādātos terminus. Terminu sarakstu angļu un latviešu valodā sk. pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele

 

Pamatojums

 

Sarakstā iekļautie termini apspriesti un pieņemti LZA TK Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā tās priekšsēdētāja Latvijas Republikas Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa vadībā, piedaloties apakškomisijas locekļiem Jānim Veckrācim no Valsts kancelejas, Kristīnei Jarinovskai no LR Tieslietu ministrijas, Jānim Aniņam no valsts aģentūras «Tulkošanas un terminoloģijas centrs», Valentīnai Skujiņai no LZA Terminoloģijas komisijas, pēc vajadzības pieaicinot vēl citus tieslietu ekspertus no dažādām institūcijām. Par sarakstā iekļautajiem terminiem jau pirms to apspriešanas apakškomisijā ir panākta vienošanās ES Juridiskās terminoloģijas starpinstitūciju darba grupā. Termini ir saskaņoti ar LZA TK lēmumiem un ir aktuāli gan Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumos, gan plašāk terminoloģijas praksē.

 

LZA TK lēmuma Nr. 46 pielikums

 

Juridiskās terminoloģijas apakškomisijā izstrādātie termini

 

Zvaigznīte (*) pielikta vārdkopterminu pamatvārdiem, kas sēdēs nav skatīti kā atsevišķi termini, bet sarakstā kopīgajā alfabetējumā doti, lai vajadzības gadījumā tos būtu vieglāk atrast. Sinonīmi doti savā alfabēta vietā ar norādi uz pirmo no sinonīmiem, izņemot blakusnovietojuma gadījumus. Iekavās kursīvā pievienoti paskaidrojumi vai komentāri. Kvadrātiekavās dota termina fakultatīvā daļa, kas lietojumā nav obligāta. Atsevišķiem terminiem pievienotas krājuma sastādītājas piebildes ar orientējošiem skaidrojumiem vai terminu izcelsmes paskaidrojumiem.

abduction of minor nepilngadīgā nolaupīšana
*action rīcība; darbība
appeal procedure pārsūdzēšanas kārtība;
apelācijas kārtība  
Appeals Board, Board of Appeals Apelācijas padome
application for leave to intervene iesniegums par trešās personas iestāšanos lietā
approximation of law tiesību tuvināšana
Piebilde. Tuvināšana jēdzieniski atšķiras no saskaņošanas, jo saskaņošana paredz atbilstību lielākā pakāpē, bet tuvināšana pieļauj atsevišķas atšķirības.
approximation of legislation tiesību aktu tuvināšana
base tariff, basic tariff pamattarifs
basic right[s] pamattiesība[s]
basic tariff sk. base tariff  
*beneficiary saņēmējs (piem., naudas saņēmējs)
*benefit pabalsts
Board of Appeals sk. Appeals Board  
certifying body 1) apliecinātājiestāde (vispārīgā nozīmē); 2) sertifikācijas iestāde (iestāde, kas izsniedz sertifikātu)
certifying statement sertifikācijas paziņojums
claim procedure prasības kārtība
Piebilde. Juridisko strīdu izšķiršanas kārtības veids, kas paredz prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā un saskaņā ar atbilstošajām tiesību normām nosaka, kādā gadījumā un kam tā iesniedzama.
clear day pilna diena
Community’s rights Kopienas tiesības
complainant sūdzības iesniedzējs
constituting or regulating instruments statūti
contentious appeal pārsūdzība
contentious procedure sacīkstes process
*continuity nepārtrauktība
contractual claim līgumpamatota prasība
contributory benefit iemaksu pabalsts
contributory negligence līdznolaidība
damage zaudējums; kaitējums
decision of principle principiāls lēmums
detriment kaitējums
diplomatic post 1) diplomātiskais dienests; 2) diplomātiskais amats
Disciplinary Board Disciplinārlietu padome
dispute strīds
Piebilde. Latviešu valodā terminu disputs galvenokārt lieto, lai apzīmētu zinātnisku mutvārdu strīdu vai debates pēc publiskas lekcijas vai referāta. Savukārt attiecībā uz lietām, kas izšķiramas tiesā, juridiski pareizs ir termins strīds, jo runa ir nevis par uzskatu neatbilstību, bet gan par tiesisko attiecību esības vai neesības noskaidrošanu un juridisku faktu konstatēšanu.
elected assembly vēlēta asambleja
emergency passport ārkārtas pase
empowerment pilnvarojums; pilnvarošana
equal rotation vienlīdzīga rotācija
Eurojust Eirojusts
Piebilde. Tā ir Eiropas Savienības institūcija, kuras nosaukums latviski atveidots pēc līdzības ar nosaukumiem Interpols (no «Internacionālā policija») un Eiropols (no «Eiropas policija»). Nosaukums Eirojusts latviešu valodā darināts no vārdiem Eiropas un justīcija (sal.: latīņu iūstitia ‘taisnīgums; tiesas spriedums’). Tāpat kā vārdā justīcija, arī vārdā Eirojusts sakni just latviešu valodā izrunā atbilstoši rakstībai (atšķirībā no angļu valodas, kurā just izrunā kā [džast]).
European company sk. European public limited-liability company  
European implementing decisions īstenošanas eirolēmumi (tiesību aktu veids)
European implementing regulations īstenošanas eiroregulas (tiesību aktu veids)
European public limited-liability company, European company Eiropas akciju sabiedrība, Eiropas sabiedrība
*expert lietpratējs; eksperts
final beneficiary galasaņēmējs
flexibility clause elastīguma klauzula
freedom of establishment dibinājumbrīvība
freedom to conduct a business brīvība veikt uzņēmējdarbību
General Court Vispārējā tiesa
harassment uzmākšanās
harm kaitējums; bojājums
inadmissibility nepieņemamība; nepieļaujamība
injunction [tiesas] priekšraksts
injury bojājums; ievainojums
internal administrative appeal iekšējā apstrīdēšana; iekšējais apstrīdējums (administratīvajā procesā)
inviolable and inalienable rights neaizskaramās un neatņemamās tiesības
joint technical secretariat kopējais tehniskais sekretariāts
justice 1) tiesiskums; 2) taisnīgums
law clerk [tiesneša] palīgs
lawyer jurists
legal acts of the Union, Union’s legal acts Savienības tiesību akti (apstiprināts kā tulkojums)
legal claim tiesībpamatots prasījums
legal continuity tiesiskā nepārtrauktība (starptautiskajās tiesībās)
legal expert tiesību eksperts
legal personality tiesībsubjektība (starptautiskajās tiesībās)
legislative provision tiesību norma
legitimate child laulībā dzimis bērns
managing authority vadošā iestāde
misdemeanour kriminālpārkāpums
national provision sk. provision of national law  
*negligence nolaidība
non-confessional organisation nekonfesionāla organizācija
non-contentious appeal apstrīdēšana; apstrīdējums
non-contributory benefit beziemaksu pabalsts
notarial document notariāls dokuments
objection iebildums
paying authority maksājumu iestāde
*post dienests; amats
prima facie case pirmšķietamības lieta
principle of democratic equality demokrātiskas vienlīdzības princips
principle of participatory democracy līdzdalības demokrātijas princips
principle of representative democracy pārstāvības demokrātijas princips
proof of identity identitātes apliecinājums
proprietary rights īpašuma tiesības
protective clause, protection clause aizsardzības klauzula
provision norma; noteikums
provision of national law, provision of national legislation, national provision nacionālo tiesību norma; valsts tiesību norma
racial harassment rasistiskā uzmākšanās
regulated profession reglamentēta profesija
regulatory act reglamentējošs akts (vispārīgā nozīmē)
rights of the child bērna tiesības
*secretariat sekretariāts
self-certification pašsertifikācija; pašsertificējums
sexual harassment seksuālā uzmākšanās
solidarity clause solidaritātes klauzula
staff association personāla apvienība (ES tiesībās)
Staff Committee Personāla komiteja
statutory disciplinary action likumpamatots disciplinārsods
statutory instruments likumpamatoti akti
subdelegation pārdeleģēšana; pārdeleģējums (publiskajās tiesībās)
subsidy contract subsīdijas līgums
temporary passport pagaidu pase
Union’s external action Savienības ārējā darbība
Union’s legal acts sk. legal acts of the Union  
united in diversity vienots daudzveidībā (apstiprināts kā tulkojums)
verbal warning mutisks brīdinājums
*warning brīdinājums
writ of execution izpildraksts

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē