Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā pieņemtie termini un definīcijas

Raita Karnīte «Terminoloģijas Jaunumi» 09.12.2004.

apjomradīts ietaupījums

a. economy of scale, scale economy

Vidējo izmaksu samazinājums, pieaugot saimnieciskās darbības apjomam.

 

apjomradīts zudums

a. diseconomy of scale, scale diseconomy

Vidējo izmaksu pieaugums, pārsniedzot optimālo ražošanas apjomu.

 

asignējums

a. assignation

Piešķirtā naudas summa, par kuru dots uzdevums to ieskaitīt saņēmēja kontā.

 

asignēšana

a. assignation

Darbība, ar kuru tiek dots uzdevums par piešķīruma ieskaitīšanu saņēmēja kontā.

 

budžeta prognoze

a. budget forecast

Ar aprēķiniem noteikts uz faktiem pamatots budžeta posteņu, kopsummu un tā izpildes paredzējums.

 

cenu diferenciācija, cenu diskriminācija

 a. price differentiation, price discrimination

Atšķirīgu cenu noteikšana vienādām precēm dažādām patērētāju grupām vai atkarībā no pārdošanas vietas un apjoma.

 

dotācija

a. grant, donation

Pastāvīgu ienākumu piešķiršana (novēlēšana) no valsts budžeta esošo vai iespējamo zaudējumu segšanai un izdevumu sabalansēšanai (īpašiem mērķiem vai par sevišķiem nopelniem) noteiktam izlietojuma mērķim.

 

efektivitāte

a. efficiency

1. Pakāpe, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu (izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu.

2. Rādītājs, kas raksturo mēra pakāpi, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu (izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu.

 

efektīvs

a. efficient

Tāds, kas ļauj sasniegt rezultātu, lietderīgi izmantojot resursus.

 

gada iemaksa

a. annual instalment

Maksājuma daļa, kas jāveic pārskata gadā.

 

ieskaits

a. netting

Maksājumu sistēmā: neto aprēķins, kurā prasības un saistības pārvērš vienā neto prasībā vai vienā neto saistībā.

Piezīme: terminu lieto arī citā nozīmē.

 

ievešana pārstrādei

a. inward processing

Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj valsts muitas teritorijā ievestām ārvalstu precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus izvest ārpus valsts muitas teritorijas.

 

industrija

a. industry

Masu un sēriju produktu ražošana ar rūpnieciskām metodēm, kurām raksturīga augsta ražošanas mehanizācija un automatizācija.

 

izdevumu postenis

a. expenditure item

Nosacīta grāmatvedības uzskaites sadaļa (vienība).

 

izpilde, veikums

a. performance

Solījumu vai saistību, it sevišķi līgumsaistību, izpilde.

 

izvešana pārstrādei

a. outward processing

Muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi, kas ļauj no valsts muitas teritorijas izvestām valstī ražotām precēm piemērot pārstrādes operācijas un šajās operācijās radušos pārstrādes vai kompensācijas produktus, izlaist brīvam apgrozījumam valsts muitas teritorijā.

 

kompensēšana

a. offsetting

Iztērētā, zaudētā atlīdzināšana vai naudas summas izsniegšana atlīdzībai. Finanšu terminoloģijā angļu valodas terminu, kura sastāvā ir vārds offsetting, latviešu valodā atveido un skaidro saskaņā ar raksturotājvārdu.

 

kontrole

a. control

Vienreizējs pārbaudes akts, kur noskaidro atbilstību kvalitātes prasībām, plānam, mērķim u. c.

 

kontrolēšana

a. controlling

Vadības funkcija, kas izpaužas kā sistemātiska darbība, kurā salīdzina esošo ar plānoto un noskaidro, vai esošais atbilst plānotajam, vai arī ir koriģējams.

Piezīme: par kontrolēšanu mēdz saukt arī vienu no vadības metodēm.

 

korporācija

a. corporation

Personu savienība, kas dibināta kopēju interešu aizstāvībai vai kopēju mērķu sasniegšanai.

 

korporatīvā valdīšana

a. corporate governance

Vadītāju grupas veikto darbību kopums korporācijas dalībnieku interešu aizstāvībai vai privilēģiju nodrošināšanai.

 

korporatīvs

a. corporative

Apvienots kopēju interešu aizstāvēšanai vai kopēju mērķu sasniegšanai.

 

kultūras industrija, radošā industrija

a. culture industry, cultural industry, creative industry

Darbība, kas apvieno kultūras (radošā) produkta radīšanu, pavairošanu un satura komercializāciju.

Piezīme: nav uzskatāms par terminu.

 

lietderīgs, īstens

a. effective, effectual

Tāds, kas ļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

 

muitas procedūra ar saimniecisku ietekmi (ESMTV)

a. customs procedure with economic impact

Muitas procedūra, kuras piemērošanai ir nepieciešams saņemt speciālu muitas iestāžu atļauju un kura paredz pārstrādes operācijas ievestām vai izvestām precēm (atšķirībā no vienkārša preču eksporta vai importa).

Piezīme: jēdziens attiecas uz muitas uzglabāšanas procedūru (customs warehousing), ievešanu pārstrādei (inward processing), pārstrādi muitas kontrolē (processing under customs control), ievešanu uz laiku (temporary importation) un izvešanu pārstrādei (outward processing).

 

norēķins

a. settlement

Maksājumu sistēmā: dalībnieku savstarpējo maksājumu starpības veikšana; norēķināšanās.

 

piešķiršana

a. appropriation

Darbība, ar kuru tiek pieņemts lēmums par līdzekļu piešķīrumu.

 

piešķīrums

a. appropriation

Naudas summa (līdzekļi), kas ar oficiālu lēmumu piešķirta noteiktam mērķim un subjektam (fiziskai, juridiskai personai vai procesam).

 

revīzija, audits, auditēšana

a. audit, auditing

Kādas juridiskas vai fiziskas personas darbības pārbaude, ko veic īpaša lietpratīga persona (revidents, auditors), apkopojot un novērtējot informāciju, sniedzot savu atzinumu un ieteikumus.

 

rezultāts, efekts

a. effect

Darbības izraisītas sekas.

 

rūpniecība

a. industry

Viena no tautsaimniecības nozarēm, kurā iegūst un pārstrādā materiālās vērtības, lai ražotu sabiedrībai nepieciešamas preces.

 

subsīdija

a. subsidy, subvention

Līdzekļi, ko valsts vai cita juridiska/fiziska persona piešķir konkurētspējas paaugstināšanai vai citiem mērķiem.

 

tīrvērte

a. clearing

Maksājuma dokumentu nosūtīšanas, apstrādes un savstarpējās saskaņošanas process, kurš notiek pirms norēķināšanās un kura rezultātā, pamatojoties uz visiem dalībnieku iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, nosaka katra dalībnieka saistības vai prasības pret pārējiem dalībniekiem.

(Definīcijas pamats — Latvijas Bankas starpbanku norēķinu veikšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Latvijas Bankas Valdes 2000. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 453/3.)

Piezīme: vispārināšanas nolūkā termins mainīts no TTC un TK «mijieskaits» un «klīrings» un ETAK «mijieskaits».

 

vadīšanas veids

a. management fashion

Vadīšanas stils, metodes un citi līdzekļi, kurus izmanto konkrēts vadītājs.

 

vadītājs

a. manager

Persona, kas veic vadīšanu un ir tiesīga vai pilnvarota pieņemt vadības lēmumus.

 

vadlīnijas

a. guidelines

Darbības noteikumi, pamatprincipi, darbības metodes, lietojamo aprēķinu kārtulas u. c.

 

ziņojums

a. report

Mutisks vai rakstisks vēstījums par notikumiem, objektiem, procesiem, darbībām utt.

 

ziņošana

a. reporting

Mutiska vai rakstiska vēstījuma sniegšana par notikumiem, objektiem, procesiem, darbībām utt.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē