Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Privātuma politika

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.        Terminoloģijas portāla termini.gov.lv, turpmāk tekstā – Terminoloģijas portāls, uztur valsts tiešās pārvaldes iestāde Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpmāk tekstā – Centrs.

1.2.        Terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas procesu pārvaldnieki ir Valsts valodas centrs un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

1.3.        Centrs nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktajam.

1.4.        Privātuma atruna nosaka Terminoloģijas portāla personas datu apstrādes principus Centrā.

1.5.        Terminoloģijas portāla tīmekļa vietnes sīkdatņu izmantošanas politika ir pieejama sadaļā “Sīkdatnes”.

 

II. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA:

2.1.        Centra iegūto personas datu pārzinis ir Kultūras informācijas sistēmu centrs, Reģ. Nr. 90001708717. Tērbatas iela 52-1, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67843084, e- pasta adrese: info@kis.gov.lv. Saziņai ar Centra datu aizsardzības speciālistu ir izmantojams e-pasts dati@kis.gov.lv.

2.2.        Valsts valodas centra iegūto personas datu pārzinis ir Valsts valodas centrs, Reģ. Nr. 90000463460, Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, 4. stāvā, tālrunis: 67331814, e-pasta adrese: info@vvc.gov.lv.

2.3.        Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas iegūto personas datu pārzinis ir Latvijas Zinātņu akadēmija, Reģ. Nr. 90000022543, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050, tālrunis: 67225361, e-pasta adrese: lza@lza.lv.

 

III. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

3.1.        Personas datu kategorijas, kas tiek iegūtas no valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv, datu subjektam autentificējoties Terminoloģijas portālā:

3.1.1.     identifikācijas dati – vārds, uzvārds;

3.1.2.     kontaktinformācija – e-pasta adrese, ja tāda ir norādīta Latvija.lv datu subjekta konta (profilā), sadaļā “Mana darba vieta”.

3.2.        Personas datu kategorijas, kuras ievāc Centrs:

3.2.1.     identifikācijas dati – terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas procesu administratoru vārds, uzvārds;

3.2.2.     kontaktinformācija – terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas procesu administratoru e-pasta adrese;

3.2.3.     pieslēguma dati – lietotāja IP adrese;

3.2.4.     statistikas dati – sīkdatņu iegūtie dati saskaņā ar Terminoloģijas portāla Sīkdatņu politiku.

3.3.        Personas datu kategorijas, kuras ievāc Valsts valodas centrs un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija:

3.3.1.     identifikācijas dati – terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas procesa dalībnieku vārds, uzvārds;

3.3.2.     kontaktinformācija – terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas procesa dalībnieku e-pasta adrese.

 

IV. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

4.1.        Terminoloģijas portālā personas datus apstrādā sekojošiem nolūkiem:

4.1.1.     valsts pārvaldes e-pakalpojumu nodrošināšanai;

4.1.2.     Terminoloģijas portāla lietotāju pārvaldībai;

4.1.3.     Terminoloģijas portāla lietotāja konta uzturēšanai, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar lietotāju e-pakalpojumu izpildes ātrākai un ērtākai nodrošināšanai;

4.1.4.     valsts pārvades informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības prasību izpildei;

4.1.5.     tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

4.1.6.     statistikas datu vākšanai;

4.1.7.     iespējamo strīdu vai pretenziju izmeklēšanai.

4.2.        Personas datu apstrādes tiesiskie pamati Centrā:

4.2.1.     normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde;

4.2.2.     Centra tiesisko interešu aizsardzība.

 

V. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI VAI SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

5.1.        Personas datu saņēmēji ir Centrs un tā pilnvarotās personas, Valsts valodas centrs un tā pilnvarotās personas, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un tās pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

VI. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS PERIODS

6.1.        Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.

6.2.        Beidzoties personas datu apstrādes nolūkam, personas dati tiek dzēsti, ja nepastāv citi tiesiski pamatoti personas datu apstrāde nolūki.

 

VII. DATU APSTRĀDES PRINCIPI

7.1.        Centrs saņemtos personas datus apstrādā godprātīgi, likumīgi (normatīvo aktu noteiktajos ietvaros) un nodrošina to pieejamību tikai attiecīgajiem datu subjektiem, datu apstrādātājiem, kā arī normatīvajos aktos paredzētajām trešajām pusēm.

7.2.        Apstrādes procesu drošība un pārvaldība Centrā tiek organizēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības prasībām, tehnoloģiskā un pārvaldības drošība tiek regulāri pārbaudīta un kontrolēta ārējo auditu (tai skaitā ielaušanās auditu) ietvaros.

7.3.        Personas datu apstrāde Valsts valodas centrā un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā tiek veikta saskaņā ar minēto institūciju privātuma politiku.

 

VIII. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

8.1.        Datu subjektam ir tiesības:

8.1.1.     piekļūt saviem personas datiem un pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.1.2.     saņemt savus personas datus, ja tiek apstrādāti rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem; un

8.1.3.     pieprasīt nodot savus personas datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība), ja tas ir iespējams;

8.1.4.     ierobežot savu personas datu lietošanu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.5.     iesniegt sūdzības par savu personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē