Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 88. Par "Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija" terminiem

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr.88
Pieņemts 24.08.2010.; prot. Nr.3/1099.
Lēmuma pamats: VVL 22.p.; MK 28.11.2000. noteikumu Nr.405 2., 3.2. un 11.p.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (LZA TK) pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijas lūguma ir izskatījusi "Eiropas Pieaugušo izglītības glosārijā" ievietojamos latviešu valodas terminus un terminiem pielīdzinātos terminoloģiskos vārdu savienojumus un apstiprina tos ievietošanai glosārijā un vienotai lietošanai pieaugušo izglītības terminoloģijas praksē. Terminu sarakstu angļu un latviešu valodā sk. lēmuma pielikumā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V.Skujiņa
LZA TK zin. sekretāre I.Pūtele

 

LZA TK lēmuma Nr. 88 pielikums
 

Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija termini
 

Access to education izglītības pieejamība
Accreditation of an education or training programme izglītības vai mācību programmas akreditēšana/akreditācija
Accredited learning akreditētas mācības
Adult pieaugušais
Adult learning pieaugušo izglītība
Adult learning provider pieaugušo izglītības īstenotājs
Adult learning teacher pieaugušo izglītotājs
Adult learning trainer pieaugušo izglītības instruktors
Apprenticeship māceklība
Barriers to learning mācīšanās šķēršļi
Basic skills pamatprasmes
Community-based adult learning kopienā īstenota pieaugušo izglītība
Competence kompetence
Continuing vocational training tālākās arodmācības
Disadvantaged sociāli neaizsargāts
Distance learning tālmācība
Early school leavers izglītību priekšlaicīgi pametušie
Formal learning formālā izglītība
Functional literacy funkcionālā rakstpratība
Functional numeracy funkcionālā rēķinpratība
Funding body finansējošā institūcija
Funding stream finansējuma plūsma
Guided learning vadītā mācīšanās
Hard to engage grūti iesaistāms
Higher education augstākā izglītība
ICT skills IKT prasmes
Individual learning account individuālais izglītības konts
Individual learning plan individuālais mācību plāns
Informal learning ikdienējā mācīšanās, informālā mācīšanās
Information, advice and guidance (IAG) informēšana, padomdošana un vadīšana (karjeras veidošanai)
Initial vocational training sākotnējās arodmācības
Key competences galvenās prasmes*
Learning difficulties/disabilities mācīšanās grūtības/nespēja
Liberal adult education liberālā pieaugušo izglītība
Lifelong learning mūžizglītība
Lifewide learning plaštvēruma izglītība
Literacy rakstpratība
Low qualified mazkvalificēts
Low skilled mazprasmīgs
Mentoring padomdošana; [darb]audzināšana
Mother tongue dzimtā valoda
New basic skills jaunās pamatprasmes
Non-accredited learning neakreditētas mācības
Non-formal learning neformālā izglītība
Numeracy rēķinpratība
Off-the-job training mācības ārpus parastajiem darba apstākļiem
On-the-job training mācības parastajos darba apstākļos
Outreach iesaistīšana
Participation rate dalības rādītājs
Persistence neatlaidība
Post-compulsory education pēcobligātā izglītība
Priority groups prioritārās grupas
Progress panākumi (progress)
Progression tālākvirzība
Qualification framework kvalifikācijas ietvars
Retention noturēšana
Returns to learning mācīšanās atdeve
Second chance education otrās iespējas izglītība
Self-directed learning (self-study) pašmācība
Social partners sociālie partneri
Tertiary-level attainment terciāri izglītoto īpatsvars
Third sector trešais sektors
Training of trainers instruktoru sagatavošana
Upskilling prasmju pilnveide
Validation of learning outcomes mācīšanās rezultātu atzīšana
Vocational education and training (VET) profesionālā izglītība
Work-based learning darbā īstenota mācīšanās

 

* Termins labots, lai atšķirīgos jēdzienus (divas atšķirīgu prasmju grupas), kas angļu valodā izteikti ar terminiem basic skills un key competences, arī latviski atveidotu ar atšķirīgiem terminiem:

basic skills – pamatprasmes,

key competences – galvenās prasmes.

 

LZA TK priekšsēdētāja V.Skujiņa

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē