Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Lēmums Nr. 53. Par Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto terminu apstiprināšanu

02.09.2009.

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 53
Pieņemts 11.04.2006.; prot. Nr. 3/1068.
Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) vienotai lietošanai oficiālajā saziņā nolemj apstiprināt Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā (ETAK) Dr. oec. Ivara Brīvera vadībā apspriestos un pieņemtos ekonomikas pamatterminus kopā ar koncentrētām to definīcijām un ekvivalentiem angļu un vācu valodā.

 

Pielikumā: apstiprināto terminu un definīciju saraksts ar terminu ekvivalentiem angļu un vācu valodā.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa
LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

LZA TK lēmuma Nr. 53 pielikums

 

Ekonomikas pamattermini, to definīcijas un ekvivalenti angļu un vācu valodā

 

apgrozījums                           

            a. turnover

            v. der Umsatz

            Noteiktā periodā pārdoto produktu apjoms naudas izteiksmē.

 

dilstoša ražīguma likums      

            a. the law of diminishing marginal returns

            Likums, ka, vienam no resursiem esot nemainīgā apjomā, katra nākamā citu (viena vai vairāku) resursu izlietotā vienība, pārsniedzot noteiktu produkta izlaides apjomu, dos arvien mazāku produkta apjoma pieaugumu.

           Piezīme. Lieto arī vārdkopterminu robežprodukta samazināšanās likums.

 

ienākumi                               

            a. income

            v. die Einkommen

            Naudā izteiktie labumi, ko saņem par ekonomikas resursu pārdošanu vai ieguldīšanu darba algas, rentes, kapitāla augļu vai citu ieguvumu veidā.

            Sk. arī ieņēmumi; izdevumi; izmaksas

 

ienesīgums, rentabilitāte      

            a. profitability

            v. die Erträglichkeit

            Resursu spēja radīt ienākumu.

            Sk. arī ražīgums, produktivitāte

 

ieņēmumi                               

            a. revenues

            v. die Einnahmen

            Uzņēmumā ieplūdušie naudā izteiktie labumi.

            Sk. arī ienākumi; izdevumi; izmaksas

 

inovācija sk. jauninājums

 

izdevumi                                

            a. expenses

            v. die Ausgaben

            Naudas vai naudā izteikts mantas tēriņš.

            Sk. arī ieņēmumi; ienākumi; izmaksas

 

izmaksas                                

            a. costs

            v. die Kosten

            Naudā izteikts ekonomikas resursu izlietojums saimnieciskai darbībai.

            Sk. arī ienākumi; ieņēmumi; izdevumi

 

jauninājums, inovācija         

            a. innovation

            v. die Innovation

            Jaunu ideju ieviešanas rezultātā radīts, līdz patērētājam nonācis produkts.

                                                                       

marža                                     

            a. margin

            v. die Marge

            Starpība starp konkrētu lielumu raksturojošām skaitliskām vērtībām finanšu un tirdzniecības darījumos.

                                   

maržas darījums, starpībdarījums    

            a. margin trade

           Paaugstināta riska darījums ar atvasinātiem finanšu instrumentiem (iespējas līgumiem, nākotnes termiņlīgumiem, procentu un valūtas likmju mijmaiņas līgumiem), kuru mērķis ir iegūt maržu un kuros finanšu institūcijas dod iespēju klientam veikt darījumu ar līgumā nosauktu naudas summu, iemaksājot tikai tās daļu.

 

naudas plūsma                      

            a. cash flow

            v. der Kapitalfluss

            Naudas daudzuma un tās ekvivalentu palielināšanās un samazināšanās.

 

pašizmaksa                            

            a. unit cost

            v. die Selbstkosten

            Produkta vienības vai produkta apjoma radīšanas un pārdošanas izmaksas.

 

produktivitāte sk. ražīgums

 

ražīgums, produktivitāte       

            a. yield

            v. die Produktivität

Resursu spēja radīt produktu.

Sk. arī ienesīgums, rentabilitāte

 

rentabilitāte sk. ienesīgums

 

starpībdarījums sk. maržas darījums

 

uzraudzīšana; uzraudzība                              

            a. supervision

            v. der Aufsicht

           Novērošana un rīcība, ko veic, lai nodrošinātu objekta atbilstību prasībām.

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē