Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK 13.10.2020. sēdes protokols Nr. 5/1161a

Sēde notiek 2020. gada 13. oktobrī plkst. 14.30 LZA Senāta zālē

Sēdē piedalās 13 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. RSU iesniegtā terminu saraksta apspriešanas rezultāti.
  3. Spēkratu terminu 14. saraksta izskatīšana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši U. Cerbulis, P. Evarts-Bunders, E. Vimba, A. Lauzis, I. Kazāka, I. Virbule un A. Amoliņš.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šoreiz vēl sēde notiek klātienē, bet nākamās sēdes jau, iespējams, notiks attālināti. Daudzi LZA TK locekļi ir informējuši, ka uz šo sēdi nebūs, taču ir ieradušies arī jauni kolēģi. Jau iepriekšējā sēdē tika norādīts, ka ir atjaunināts Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisijas sastāvs. Uz šo sēdi ieradies šīs apakškomisijas jaunais priekšsēdētājs Ilmārs Bode, un drīz no šīs apakškomisijas tiks saņemti arī termini. Šīs apakškomisijas darbā iesaistījies arī Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs Arturs Krastiņš, kas arī ieradies uz šo sēdi. Līdz ar to apakškomisiju sastāvs ne vienmēr iet mazumā.

K. Timmermanis: pirms ķeramies pie sēdes darba kārtības, gribu izteikt dažas domas. Iepriekšējā sēdē skatījām dažus no sporta terminiem, un man bija jautājums: kur tad ir Sporta apakškomisija? Kaut ko saistībā ar šiem terminiem mēs pieņēmām. Tad bija pieaugušo izglītības terminiem, mēs atkal kaut ko spriedām. Mums taču it kā ir Pedagoģijas terminu komisija, bet neviens neko nezina. Pacēlu sarakstu ar apakškomisijām, kas mums ir ievietots internetā. Ja šeit ierastos visu apakškomisiju priekšsēdētāji, tad mums būtu jābūt pilnai zālei. Kāds man ir priekšlikums? Vajadzētu no katra apakškomisijas priekšsēdētāja palūgt īsu pārskatu par pēdējiem trim gadiem – kas ir izdarīts, kādi ir darbības plāni.

M. Baltiņš: protams, jāatzīst, ka virkne apakškomisiju ir relatīvi pasīvas, bet ne visas neeksistē. Piemēram, Filozofijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Rihards Kūlis iespēju robežās apmeklē mūsu sēdes, tāpat arī Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Pēteris Zvidriņš ik pa laikam ierodas.

R. Karnīte: vēlos izteikties par pieaugušo izglītības terminu sarakstu. Lūgumu apstiprināt terminus lūdza cilvēki, kas sākotnēji vispār nezināja par LZA TK. Kas attiecas uz pedagoģijas terminoloģijas speciālistiem, tad šo terminu sarakstu rūpīgi izskatīja Tatjana Koķe, kas ir labākā pedagoģijas teorētiķe.

L. Kauķe: man ir jautājums par minēto Siltuma, gāzes un ūdens terminoloģijas apakškomisiju. Kāpēc nepieciešama šāda atsevišķa apakškomisija, ja mums jau ir Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija?

K. Timmermanis: ja runā par enerģētiku, tad tā ir ļoti plaša joma – tur ir siltumenerģētika, elektroenerģētika, atomenerģētika u. c. Mūsu apakškomisija vairāk nodarbojas ar elektroenerģētiku.

M. Baltiņš: apakškomisiju termini pārklāsies, tas ir neizbēgami. Šeit galvenais, lai ir neantagoniska darbība, kas būtu sinerģētiska vienā virzienā. Enerģētika ir viena lieta, bet katrai no šīm lietām ir sava specifiska infrastruktūra un pārvaldība. Tas ir kā medicīna un farmācija. Iespējams, mums vispār būtu jāatjauno TK pamatdokumenti. Ja ārējie apstākļi ļaus, tad decembra vai janvāra sēde būtu jāvelta pamatdokumentiem.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: TK iepriekšējā sēde notika 8. septembrī, par šīs sēdes protokolu ir saņemti daži precizējumi, kas jau ir iestrādāti protokolā.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. RSU iesniegtā terminu saraksta apspriešanas rezultāti.

M. Baltiņš: mums jānokārto parāds pret I. Brīvera apspriestajiem terminiem, kas bija jāskata jau marta sēdē. Šie termini bija saistīti ar sabiedrības veselību, veselības ekonomiku.

R. Karnīte: te nav daudz ko komentēt, jo mēs vadījāmies pēc loģikas. Tumšinātā tekstā izveidojām terminu tā, kā sapratām pēc definīcijas, un precizējām arī pašas definīcijas. Vadījāmies pēc kursīvā rakstītā angļu termina.

pircēju piesaistīšana, pircēju iegūšana

customer acquisition

M. Baltiņš: sarakstā gan norādīts, ka tas nav termins, bet piedāvāti varianti tulkojumam, proti, pircēju piesaistīšana, pircēju iegūšana.
E. Cauna: pircēju piesaiste ir īsāka forma.
A. Vucāne: sākotnējais piedāvājums arī bija patērētāju piesaiste.
R. Karnīte: man gan patika variants pircēju iegūšana.

TK vienojas apstiprināt terminu pircēju piesaiste.

 

pircēja pieredze

customer experience

E. Cauna: mēs savā apakškomisijā daudz esam skatījuši terminus ar vārdu experience. Vārds pieredze gan nav īsti piemērots, bet angļu valodas iespaidā tas jau ir ieguvis jaunu nozīmi.
A. Krastiņš: pircējpieredze vienā vārdā.
M. Baltiņš: ja tā ir pieredze kā saskare ar kaut ko, tad vārds pieredzes nav pretrunā.
L. Kauķe: daudzi programmatūras izstrādātāji izmanto vārdu iespēja.

TK apstiprina terminu pircēja pieredze.

 

pacienta pieredze

patient experience

Pēc analoģijas ar iepriekšējo terminu TK apstiprina terminu pacienta pieredze.

 

personvērsta aprūpe

person-centred care

L. Kauķe: kāpēc vajag kaut ko sarežģīt, ja abos gadījumos (arī terminā patient-centred care) tā būs individuāla aprūpe.
M. Baltiņš: ne vienmēr. Turklāt tā ir individualizēta aprūpe, ja gribam būt precīzi.
K.Timmermanis: man gan liekas, ka individualizēta aprūpe būtu labs priekšlikums.
R. Karnīte: mums te ir divi termini, jo personvērsta aprūpe ir vērsta uz personu, un tas izpaužas darba organizācijā. Pacientvērsta aprūpe ir saistīta ar ārstniecību.
M. Baltiņš: ja aprūpe ir personvērsta, tad, piemēram, medicīnas māsām ir konkrēti definēti pacienti, kurus viņas aprūpē no a līdz z. Otrs modelis – viena medicīnas māsa ir atbildīga, lai visi pacienti saņemtu zāles, savukārt otra ir atbildīga par pārsiešanu. Tas ir vērsts uz procesu, nevis indivīdu. Šeit ir runa par darba organizācijas principu.
E. Cauna: mūsu nozarē ir daudz terminu ar vārdu orientēts klientorientēts, rezultātorientēts, pakalpojumorientēts, lietotājorientēts, jo, izstrādājot programmatūru, ir svarīgi, lai tā būtu orientēta uz lietotāju. Īpaši valsts pārvaldē šis saliktenis tiek plaši lietots, un tas ir ražīgs terminrades modelis.
M. Baltiņš: bet vai tur arī nav konkrēti rakstīts centered un oriented?
E. Cauna: tie bieži tiek lietoti kā sinonīmi. Tās iespēju robežās ir paralēlformas. Varbūt par šo varētu būt TK lēmums, kurā tiktu izskaidrotas lietojuma iespējas.

TK apstiprina terminu personvērsta aprūpe un vienojas par šo jautājumu sagatavot atbilstošu TK lēmumu.

 

pacientvērsta aprūpe

patient-centered care

Pēc analoģijas ar iepriekš apstiprināto terminu TK apstiprina terminu pacientvērsta aprūpe.

 

vērtībās balstīta veselības aprūpe

value-based healthcare

I. Kārkliņa: vai nevar šeit izmantot salikteni vērtībbalstīta veselības aprūpe?
K. Timmermanis: jā, tas skan labāk.
L. Kauķe: vai šeit ar vērtību ir domāts ieguvums? Mēs esam pa tiešo pārņēmuši angļu valodas vārdu value. Jāpadomā, ar kādu vārdu mēs to varētu aizstāt.
E. Cauna: trīs no četrām definīcijām minētajām noteikti ir vērtības.
L. Kauķe: varbūt varētu lietot vārdu principi?
E. Cauna: varētu arī veidot terminu līdzīgi iepriekšējam – vērtīborientēta veselības aprūpe.
Savukārt L. Kauķe, K. Timmermanis, R. Karnīte atbalsta variantu vērtībvērsta veselības aprūpe.

TK tomēr vienojas apstiprināt terminu vērtībbalstīta veselības aprūpe.

 

spējas

capabilities

TK vienojas izņemt šo terminu no saraksta.

 

mārketinga spējas

marketing capabilities

L. Kauķe: sarakstā abilities ir tulkotas kā iespējas un capabilities – kā spējas, tas jāmaina vietām.
E. Cauna: abas ir spējas, nedomāju, ka tā var nošķirt, bet definīcija gan jāprecizē.
K. Timmermanis: spēja ir labāka par iespēju, ja tur nevar saskatīt atšķirību.
M. Baltiņš: iespēja rodas tad, ja ir spēja.
L. Kauķe: turklāt termins ir tirgvedība, jo mārketings ir nevēlams.

TK vienojas pagaidām tomēr apstiprināt piedāvāto terminu mārketinga spējas.

 

tīklošanas spējas

networking capabilities

TK pagaidām apstiprina terminu tīklošanas spējas.

 

stratēģiskā fleksibilitāte, stratēģiskais elastīgums

strategic flexibility

L. Kauķe: tā drīzāk ir pielāgotiesspēja, reaģētspēja.
K. Timmermanis: atbalstu variantu reaģētspēja.

TK vienojas apstiprināt sākotnēji piedāvāto terminu stratēģiskais elastīgums.

 

3. Spēkratu terminu 14. saraksta izskatīšana.

M. Baltiņš: par spēkratu terminu sarakstu komentārus ir atsūtījis gan K. Timmermanis, gan A. Amoliņš.

K. Timmermanis: sākšu ar to, ka mums ir sena kārtība, kas attiecas uz izdevumiem, terminoloģijas krājumiem. Kārtībā, kāda tie tiek vērtēti, recenzēti, izdoti. Mums pēc interneta materiāliem ir 30 apakškomisijas, un esmu izgājis cauri šim rituālam reizes desmit, izdodot vārdnīcas, krājumus, tas bija pats par sevi saprotams. 2008. gadā tika pieņemta kārtība, kā gatavo materiālu, kā tas tiek iesniegts un sagatavots. Īsumā: vispirms to izstrādā apakškomisija vai darba grupa, pēc materiāla izstrādes to iesniedz LZA TK lietvedībā. Viens no TK locekļiem to iedod kādam citam locekli. Kāds to izlasa un uzraksta rakstisku atsauksmi. Ja šis TK loceklis uzskata, ka materiāls ir virzāms uz priekšu, tad tālāk to dod diviem ārējiem recenzentiem, pēc tam kopā ar iekšējo recenziju izvirza darbu sēdē. Sēdē pieņem pozitīvu lēmumu ar sīkām piezīmēm, kas jānovērš, un šo darbu var izdot ar LZA TK grifu – “Darbs izskatīts un apstiprināts LZA TK”. Otrs variants – ja recenzijas ir noliedzošas un no TK komisijas saka, ka ir slikti, tad materiālu noraida.

Tā notiek parasti, bet te mēs tagad spēkratu terminus muļļājam jau trešo gadu. Pēc pusgada jau esam aizmirsuši, ko runājām. Katrreiz piedalās cits sastāvs, bet sliktākais – par vienu specifisku jautājumu klausās visi pārējie, kas par to neko nezina. Manā izpratnē šis darbības algoritms ir jāmaina. Kad darbs ir gatavs, tad to vērtē un iesniedz.

Kas attiecas uz to, ko darīs LZA TK, mums ir daudz jautājumu. Ja runā par Gāzes terminoloģijas apakškomisiju un tās darbību, tad vispirms runa ir par sastāvu. Ir vajadzīgs augstākā līmeņa valodnieks sastāvā. Kad mums bija Skujiņas kundze, viss bija kārtībā. Mēs savulaik piesaistījām arī Butānes kundzi. Un tad vēl ir vajadzīga nauda. Kad bija atmoda, neviens neko neprasīja, strādāja par velti, bet laiks iet. Ja nav finansējuma, nevaram piesaistīt cilvēkus. Līdz ar to tagad izveidojušās nelielas terminoloģijas grupiņas, nevis apakškomisijas.

I. Bode: mēs esam savai apakškomisijai piesaistījuši Valsts valodas centra ekspertu Arturu Krastiņu.

M. Baltiņš: ja runājam par terminu apspriešanu šeit, uz vietas, tad katrs no klātesošajiem principā ir zinīgs kaut kādas nozares terminoloģijā, līdz ar to par citas nozares terminoloģiju viņš var paklausīties kā zinošs speciālists, bet ne tik tuvu klātesošs. Katrs kaut ko pienes diskusijās neatkarīgi no specialitātes.

K. Timmermanis: es savu viedokli esmu izteicis. Bāzē vajag būt Eiropas materiālam četrās valodās. Un nekādi lukturīši un lampiņas. Cienu J. G. Pommeru, bet viņam nav Eiropas standartu, tikai vecas grāmatas. Aicinu atgriezties pie iepriekšējās kārtības.

M. Baltiņš: par komisijas darba organizēšanu es piekrītu, bet mums ir jāraugās uz nedaudz citu modeli. Mēs aplūkojam daudz sarakstu, no kuriem neveidojas vārdnīca. Tāpat jāņem vērā, ka bieži ir bijušas atšķirības starp nozarēm lietojumā. Nozarēs ir lietoti atšķirīgi termini. Piemēram, Militārās terminoloģijas komisija kategoriski atteicās akceptēt apzīmējumu gaisa kuģis, bet juridiskajā un civilās aviācijas terminoloģijā tas ir atstāts. Militāristiem visi bija lidaparāti. Atgriežoties pie šī darba kārtības punkta, man atkal jāatvainojas Pommera kungam, ka laika trūkuma dēļ līdz sarakstam netiksim arī šoreiz.

 

4. Dažādi.

4.1. Terminu copywriting un copywriter atbilsmes latviešu valodā.

L. Kauķe: ir šokējoši, ka darba sludinājumos figurē tādi vārdi kā kopiraiters un kopiraitings. Apstiprinātais termins ir sastādītājs, taču tas asociējas ar agrāko poligrāfijas jomu, bet tagad to vairāk lieto reklāmtekstos. Līdz ar to šī nodarbošanās būtu pelnījusi latvisku nosaukumu.
M. Baltiņš: Profesiju klasifikatorā tādam nevajadzētu būt, un tāda tur arī nav.
L. Kauķe: es piedāvāju variantu reklāmtekstu izstrādātājs.
E. Cauna: ne vienmēr tā ir reklāma.
A. Krastiņš: runājot par etimoloģiju, vārdam copy sākotnēji angļu valodā bija nozīme reklāmteksts.

TK vienojas apstiprināt terminus reklāmtekstu izstrāde un reklāmtekstu izstrādātājs.

 

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 10. novembrī plkst. 14.00.

Sēde beidzas plkst. 16.30.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē