Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 8/1089 (02.12.2008.)

Sēde notiek 2008. gada 2. decembrī LZA Senāta sēžu zālē
Sēde sākas plkst. 14.00
Sēdē piedalās 22 dalībnieki
Sēdi vada Valentīna Skujiņa
Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

 1. Teoloģijas terminu saraksta izskatīšana iespējamai apstiprināšanai.
 2. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi pa tālruni informējuši A. Blinkena un M. Baltiņš (izsakot savu viedokli par dažiem sēdē apspriežamajiem terminiem).
Sēde tiek sākta ar dažiem darba kārtības 2. punkta jautājumiem.

 

2

Tiek lemts par jaunās Poligrāfijas apakškomisijas apstiprināšanu. Sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar iecerētās apakškomisijas sastāvu. Vārds tiek dots Uldim Cerbulim, kurš izvirzīts par iecerētās apakškomisijas priekšsēdētāju.

U. Cerbulis, iepazīstinot ar sevi, teic, ka strādā uzņēmumā «Heidelberg Latvija», poligrāfijas nozarē darbojas jau 20 gadus. U. Cerbulis informē, ka uzņēmuma «Heidelberg Latvija» mājaslapā izveidota neliela poligrāfijas terminu datubāze (ievietoti 175 termini). Sēdes dalībnieki tiek informēti arī par to, ka novembrī notikusi sanāksme, uz kuru ieradušies poligrāfijas nozares pārstāvji (arī no Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas, kura izdod žurnālu «Iespiedgrafika») un citi aicinātie interesenti (no LZA TK V. Skujiņa un E. Cauna), tajā nolemts veidot apakškomisiju (kā LZA Terminoloģijas komisijas struktūrvienību).

U. Cerbulis atzīst, ka apakškomisijas sastāvā vajadzētu iekļaut vēl kādu valodnieku (papildus jau iekļautajiem redaktoriem), bet šis jautājums sēdē plašāk netiek izvērsts.

V. Skujiņa sēdes dalībniekiem jautā, vai nav priekšlikumu saistībā ar apakškomisijas sastāvu (pārstāvēto institūciju ziņā). Priekšlikumu nav.

Notiek balsošana par jaunās apakškomisijas apstiprināšanu. Visi balsstiesīgie sēdes dalībnieki balso «par» Poligrāfijas apakškomisijas apstiprināšanu («pret» — nav, «atturas» — nav).

 

Sēdes turpinājumā V. Skujiņa iepazīstina ar informāciju, kas saistīta ar gada nogalē iesniegtajiem terminu sarakstiem un aktualizētajiem jautājumiem:

 • A. Lauža iesūtītie drošības termini tiks skatīti 2009. gada sākumā, jo šogad tam vairs nav laika; bez tam tie nesen ir nopietni skatīti (cik lietderīgi ir atkārtoti apspriest vienus un tos pašus terminus?);
 • Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas iesniegtais spēkratu terminu saraksts (400 terminu) arī tiks skatīts 2009. gadā, jo daļa terminu ir problemātiski;
 • A. Lauža iesniegtie 115 standartizācijas vispārīgie termini tiks skatīti 9. decembra sēdē;
 • E. Caunas aktualizētais jautājums par terminu paraolimpiskās spēles tiks skarts 2009. gadā kontekstā ar terminoloģijas darba principiem.

 

1

Pirms teoloģijas terminu apspriešanas vārds tiek dots Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājai E. Cacurei.

E. Cacure pateicas recenzentiem (V. Skujiņai un J. Rubenim), kā arī citiem LZA TK locekļiem, kuri snieguši savus ieteikumus (vairāki ieteikumi apakškomisijas sēdē jau pieņemti). E. Cacure izsaka prieku par to, ka teoloģijas termini tiek skatīti zinātniskā līmenī un ka pēc apstiprināšanas tie tiks iekļauti LZA TK apstiprināto terminu sarakstā (attiecīgi publicēti LZA TK izdevumā «Terminoloģijas Jaunumi» un LZA TK datubazē).     E. Cacure sēdes dalībniekus iepazīstina ar apakškomisijas mērķiem:

 • Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijas (TTA) mērķi ir apkopot un sistematizēt teoloģijas terminoloģiju, veidot teoloģijas terminoloģijas datubāzi un teoloģijas terminu skaidrojošo vārdnīcu (līdz šim šāds darbs nav veikts, tādēļ termini un to skaidrojumi nav plaši pieejami, līdzšinējās vārdnīcās ir kļūdas);
   
 • TTA locekļi (Mg. theol. A. Bite, Mg. theol. E. Cacure, Mg. theol. L. Čakare, Dr. theol. G. Kalme, Dr. philol. Ā. Ozola, Mg. philol. D. Zeps) ir kvalificēti speciālisti, kuriem ir pieredze reliģisku tekstu tulkošanā, skaidrošanā un rediģēšanā, vārdnīcu veidošanā, kā arī teoloģijas terminu šķirkļu rakstīšanā un rediģēšanā un kuri ir piedalījušies dažādos ekumeniskos projektos;
   
 • Latvijā kā multikonfesionālā zemē ar labām ekumeniskām tradīcijām (piemēram, jaunais Bībeles tulkojums, ekumeniskie dievkalpojumi un lūgšanas) nebūtu produktīvi nošķirti veidot atsevišķu konfesiju teoloģijas terminus, tādēļ TTA mērķis ir darboties ekumeniskā garā, vienlaikus pārstāvot Latvijas tradicionālo konfesiju viedokli (centieni definīcijās atspoguļot gan visai kristīgajai baznīcai kopīgo, gan atšķirības dažādu konfesiju mācībā, iespējami izvairoties no subjektīvisma).
   

K. Timmermanis jautā, vai tiek ietverts arī musulmanisms? E. Cacure atbild noraidoši, jo tik plašu materiālu apakškomisija šobrīd aptvert nespēj.

 V. Skujiņa informē, ka pirms sēdes bijusi telefonsaruna ar G. Kusiņu. G. Kusiņš atzinis, ka, izstrādājot likumus, arī rodas lielas grūtības ar teoloģijas terminoloģiju (mēdz būt, ka viens un tas pats termins definēts pretēji). G. Kusiņa ieteikums: LZA Terminoloģijas komisijā lemt par pašiem terminiem, skaidrojumos iespējami izvairīties no subjektīvisma (skaidrot tieši jēdzienu).

Pirms atlasīto terminu saraksta skatīšanas sēdes dalībnieki tiek informēti par to, ka lielo sākumburtu rakstībā izmantots šāds princips: termini, kas izsaka teoloģijā nozīmīgus jēdzienus, tiek rakstīti ar lielajiem sākumburtiem, piem., Dievs, Bībele. V. Skujiņa atzīst, ka neskaidro jautājumu gadījumā ir iespēja vērsties Latviešu valodas ekspertu komisijā.

 

Skatot teoloģijas terminu sarakstu, tiek pieņemti šādi labojumi:

1) adopcionisms (pēc A. Blinkenas ieteikuma ā aizstājot ar o: adopciānisms → adopcionisms);

2) no terminu variantiem Advente/Advents šķirkļa galvā kā vienotai lietošanai ieteicamā forma rakstāma sieviešu dzimtes forma: Advente, skaidrojuma piezīmē attiecīgi minot arī otru formu: Advents, jo nevienu formu nevar atzīt par nepareizu (diskutējot par abām formām, tiek atgādināts, ka LZA TK 2003. gadā jau ieteikusi sieviešu dzimtes formu un arī pareizrakstības vārdnīcās dota sieviešu dzimtes forma, vēsturiski rokasgrāmatās sastopama arī vīriešu dzimtes forma);

3) agrafi, antilegomeni (latīņu valodas daudzskaitļa galotnes -a vietā tiek pieņemta latviešu valodas daudzskaitļa galotne -i: agrafa → agrafi, antilegomena → antilegomeni);

4) šķirklim apustulicitāte pievienojams šķirklis apustuliskums (nošķirot pēc īpašības piemitības ilguma, noturīguma);

5) terminam apustuliskā sukcesija pievienojams sinonīms apustuliskā pēctecība, to rakstot pirmajā vietā (I. Krieviņš izsaka šaubas, vai tādējādi terminam pēctecība netiek radīta pārāk liela semantiskā slodze (tas izmantots arī tehnikā), tomēr citi sēdes dalībnieki atzīst, ka teoloģijā šim terminam ir tikai viena konkrēta nozīme, turklāt teoloģijā vērojama tendence, ka latviskie termini pakāpeniski aizstāj aizgūtos terminus);

6) terminam atribūtu komunikācija pievienojams sinonīms īpašību komunikācija, to rakstot pirmajā vietā (terminelements komunikācija tiek saglabāts, jo, kā atzīst nozares speciālisti (A. Bite, G. Kalme), attiecīgo saturu ar citu terminu izteikt nevar);

7) termins atslēgvara, ņemot vērā izsakāmo nozīmi, rakstāms kā salikteņtermins;

8) terminam augustīnisms svītrojama otrā nozīme;

9) vārdkoptermins baznīcas gads rakstāms ar mazo sākumburtu (līdzīgi kā kalendārais gads u. c.);

10) terminam Ciešanu laiks pievienojams sinonīms Lielā gavēņa laiks (ņemot vērā katoļu tradīcijas), to rakstot otrajā vietā;

11) šķirklī diakonija kā angļu termins rakstāms diaconia;

12) terminam Dieva atribūti pievienojams sinonīms Dieva īpašības, to rakstot pirmajā vietā;

13) terminam Dieva providence pievienojams sinonīms Dieva apredzība, to rakstot pirmajā vietā;

14) šķirklī dievbērnība angļu termina vietā iekavās rakstāma aprakstošā frāze state of being a child of God, pirms tās rakstot «aprakstoši: »;

15) šķirklis Eiharistija dalāms divos šķirkļos (vienā termins ar lielo sākumburtu, otrā — ar mazo), nodalot arī skaidrojumus.

 

Vairāki termini, pret kuriem izteiktas kādas iebildes, netiek mainīti, saglabājot sākotnējo redakciju:

1) atlaida (jo galotne ir nozīmes šķīrēja, sal.: atlaide un atlaida);

2) baznīctēvi (jo termins izsaka specifisku jēdzienu — ‘noteikta laika teologi’, vārdkopterminam ir cita nozīme);

3) biblisks (jo tas ir aizgūts adjektīvs (sal. ar citām valodām), vārdam bībelisks ir nozīmes nianse);

4) termins septītās dienas adventisti (rakstāms ar mazo sākumburtu tāpat kā, piem., katoļi);

5) bez izmaiņām arī šķirkļi atdzimšana, augstbaznīca, Vakarēdiens.

 

Balsojumā par teoloģijas terminu kopsaraksta apstiprināšanu visi balsstiesīgie sēdes dalībnieki balso «par», «pret» — nav, «atturas» — nav.

 

2

Sēdes turpinājumā tiek skatīti daži konsultāciju jautājumi (darba kārtības 2. punkts).

Pirmkārt, tiek spriests par vārda vimpelis iederīgumu vārdkopterminā Latvijas valsts karoga vimpelis. Sēdes dalībnieki izsaka dažādus viedokļus, tomēr pēc K. Timmermaņa ieteikuma vienojas, ka jautātājam vajadzētu iesūtīt definīciju un attiecīgos blakusterminus (dažādu vimpeļu veidu apzīmējumus). O. Bušs norāda, ka svarīgi, vai šis vimpelis pārstāv karogu vai tas ir relatīvi patstāvīgs simbols (otrajā gadījumā varētu veidot salikteni karogvimpelis). J. G. Pommers norāda, ka būtisks ir arī precīzs izskata apraksts (piem., krāsojums atšķiras no karoga krāsojuma, jo joslas nav paralēlas).

Otrkārt, tiek apspriesti angļu termini welcome drink un VIP Treatment. V. Skujiņa ierosina, ka welcome drink atveidē kā terminelementu varētu izmantot vārdu malks, pārējie sēdes dalībnieki ierosinājumu atbalsta.

Tā kā sēdes dalībniekiem uzreiz nav konkrētu priekšlikumu par to, kādi varētu būt latviskie ekvivalenti, vienošanās par latviskajiem terminiem tiek atlikta līdz nākamajai sēdei.

 

Sēde beidzas plkst. 15.50
Sēdes vadītāja V. Skujiņa
Sēdes protokoliste A. Ščucka

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē