Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 1/1082-TSK (12.02.2008.)

Sēde notiek 2008. gada 12. februārī LZA 9. stāvā (909. kab.)
Sēde sākas plkst. 14.00
Sēdē piedalās 7 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1)
Sēdi vada Valentīna Skujiņa
Protokolē Anita Ščucka

 

Darba kārtībā:

 1. Iesūtītie materiāli LZA TK darbības principu pilnveidei.
 2. Konsultācijas.
 3. Dažādi.

Sēdes dalībnieki ar klusuma brīdi godina mūžībā aizgājušo LZA TK Tekstilrūpniecības TAK bijušo priekšsēdētāju P. Blinkenu.
V. Skujiņa atgādina, ka šī ir TSK (Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas) sēde, kurā jautājumus paredzēts skatīt šaurākā lokā. Sēdei atlasīti šobrīd aktuālākie jautājumi.
Sēdi sāk ar darba kārtības 3. un 2. punkta izskatīšanu.

 

3

V. Skujiņa informē, ka šogad LZA TK darbam piešķirti līdzekļi Ls 29 000 apmērā, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir par septiņiem tūkstošiem vairāk. Arī šogad LZA TK vadība gaidīs no apakškomisiju priekšsēdētājiem terminu sarakstu pieteikumus.  

 

2

Par latvisko terminu raudze un aizguvumu prove

Sēdes dalībnieki diskutējot norāda uz dažādiem aplūkojamā jautājuma aspektiem.

 • V. Skujiņa atgādina, ka LZA TK apstiprinātajās vārdnīcās (piem., «Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca» (1922); «Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas vārdnīca» (1995)) iekļauts termins raudze, savukārt «Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīcā» (1997) termins raudze minēts kā pirmais, aiz semikola dodot arī terminu prove, «Ekonomikas skaidrojošā vārdnīcā» (2000) aizguvums prove norādīts kā nevēlams; arī konversācijas vārdnīcā pie aizguvuma prove dota norāde sk. raudze
 • K. Timmermanis un A. Blinkena norāda uz darbības vārdu provēt (no vācu probieren), ko lietotāji izjūt kā nevēlamu ģermānismu.
 • J. G. Pommers atzīst, ka praksē attiecībā uz dārgmetāliem tiek lietots aizguvums prove.
 • E. Cauna atzīst, ka medicīnā terminu raudze dažkārt lieto nepareizā nozīmē, jo krievu terminam проба ir divas nozīmes (gan kvalitātes, gan parauga).
 • M. Dunska norāda, ka oficiālajos dokumentos (likumos u. c.) LZA TK lēmumi dažkārt netiek ņemti vērā, tas attiecināms arī uz aizguvuma prove gadījumu.
 • E. Cauna atzīst, ka par spīti tam, ka daudzas valsts iestādes lieto aizguvumu, valodas lietotāji (kā var secināt pēc lietojuma internetā) biežāk izvēlas terminu raudze (piem., lietojot vārdkopu augstas raudzes, nevis «augstas proves»). A. Blinkena ierosina, ka attiecīgajām iestādes vajadzētu uz to norādīt.
 • A. Blinkena norāda, ka aizgūšana pamatojama tad, ja nav latviskā ekvivalenta, bet šajā gadījumā atrasts piemērots latviešu valodas vārds. A. Blinkena arī atzīst, ka svarīgi skaidrot vārda etimoloģiju, resp., ka tas nav saistāms ar lietvārdu raugs, bet gan ar darbības vārdu raudzīt un lietvārdu paraugs un tādēļ izrunājams ar stiepto intonāciju.
 • Sēdes dalībnieki vienojas, ka Terminoloģijas komisijas lēmuma maiņai nav pamata.
 • Sēdes dalībnieki atzīst, ka būtu lietderīgi «Latvijas Vēstnesī» un «Latvijas Avīzē» ievietot rakstu, kurā aplūkota latviskā termina raudze un aizguvuma prove problemātika. E. Cauna ierosina šādu rakstu nosūtīt arī ziņu aģentūrām.

 

Angļu termins buzz marketing

Sēdes dalībnieki apspriež jautājuma iesūtītājas minētos latviskā termina variantus. E. Cauna atzīst, ka īpašības vārdi virāls un virusāls praksē radījuši jukas.

V. Skujiņa norāda, ka augkopībā sākotnēji pieņemts terminelemets virāls, bet vēlāk tas mainīts uz virusāls (pamatojumu sk. LZA TK protokolā Nr. 8/1080). E. Cauna pauž viedokli, ka īpašības vārds virāls nekad nav lietots ar nozīmi ‘vīrišķs’.

E. Cauna norāda, ka angļu valodas termini viral marketing, word of mouth marketing (WOMM) un buzz marketing tiek lietoti kā sinonīmi. Termins viral marketing (latv. virusālā tirgdarbība) iekļauts tūrisma terminu sarakstā un apstiprināts LZA TK 13.11.2007. sēdē.

Atzīstot, ka apstiprinātais latviskais termins, iespējams, nav veiksmīgākais, sēdes dalībnieki piedāvā šādus latviskā ekvivalenta variantus: mutvārdu tirgdarbība, baumu tirgdarbība, pārneses tirgdarbība, bet šaurākai nozīmei ieteic terminus kņadas reklāma, baumreklāma, mutreklāma, paziņu reklāma, saklausītā reklāma u. c.

Minētie terminu varianti tiks skatīti nākamajā LZA TK sēdē.

 

Par aizguvumu impīčments

Sēdes dalībnieki atzīst, ka impīčments ir specifiska procedūra, kas tiek īstenota ļoti nopietna augstas amatpersonas pārkāpuma gadījumā (galvenokārt ASV).

Sēdes dalībnieki vienojas, ka šādos gadījumos aizguvuma impīčments lietošana nav uzskatāma par nevēlamu, savukārt, runājot par Latviju, latviešu valodā vispiemērotākais vārds varētu būt atstādināšana. E. Cauna ierosina, ka vajadzētu pievienot apzīmētāju, jo vārdu atstādināšana mēdz lietot arī vispārīgā (plašā) nozīmē.

 

Par angļu terminu self-efficacy

E. Cauna informē, ka šo angļu terminu radījis kāds psihologs savas teorijas vajadzībām (runājot par cilvēka ticību, ka viņš var kaut ko sasniegt, izdarīt).

Sēdes dalībnieki vienojas, ka attiecīgās nozīmes izteikšanai der vārds pašticība, kas ietvers «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» (61).

 

Par angļu terminu benchmark

M. Dunska norāda, ka vadībzinībā lieto terminu labas prakses piemērs.

Apspriežot vārdu etalons, sēdes dalībnieki vienojas, ka dažādās nozarēs angļu benchmark saistāms ar dažādām nozīmēm — gan kā ‘labākais paraugs salīdzināšanai’, gan kā ‘atskaites punkts’ (kas var arī nebūt labākais paraugs), resp., augstākais punkts (etalonpunkts) vai pamatpunkts (standartpunkts, mērpunkts). Sēdes dalībnieki atzīst, ka, lietojot vārdu paraugs, jāatceras par tā dažādajām nozīmēm.

Sēdes dalībnieki vienojas, ka nozarēs, kur tiek runāts par «augstāko punktu», var lietot salikteni, kuram par pirmo komponentu ņem sakni paraug-, piem., parauguzņēmums (sal. ar paraugdarbs, paraugskola).

 

2

Pavisam īsi tiek apspriesti iesūtītie materiāli LZA TK darbības pilnveidei. M. Dunska skaidro savu iesūtīto izteikumu, norādot uz daudziem terminiem, kuriem nav skaidra nozīme, piem., ietvarprogramma. M. Dunska arī min dažādus aizguvumus, kas tiek lietoti pārāk bieži un ar neskaidru nozīmi, piem., aktivitātes, pozicionēšana.

Pievēršoties E. Caunas materiālam, tiek atzīts, ka ietverti vairāki svarīgi jautājumi. E. Cauna informē, ka šie jautājumi svarīgi apakškomisijas darbā, jo vairākiem locekļiem, piem., ir stingra nostāja pret svešvārdiem; nav skaidra bieži lietotā frāze «priekšroka tiek dota».

A. Blinkena norāda, ka vairāki aizguvumi ir vēlami to derivatīvo priekšrocību dēļ (piem., vārds telefonstelefonēt, telefonists, telefonija utt.).

J. G. Pommers norāda, ka apakškomisiju sēdēs vajadzētu nodrošināt valodnieku klātbūtni. 

Runājot par pētījumiem, kuros skarti dažādi jautājumi (aizguvumi, noteiktās un nenoteiktās galotnes u. c.), J. G. Pommers ierosina, ka varētu izveidot attiecīgu vienību sarakstu.

 

Sēde beidzas plkst. 16.20
Sēdes vadītāja V. Skujiņa
Sēdes protokoliste A. Ščucka

 

 (Pēdējie labojumi 12.03.2008.)

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē