Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK protokols Nr. 2/1098 (10.03.2010.)

Sēde notiek 2010. gada 10. martā LZA Senāta sēžu zālē
Sēde sākas plkst. 14.00
Sēdē piedalās 12 dalībnieki (11 no tiem — ar balsstiesībām)
Sēdi vada Valentīna Skujiņa
Protokolē Iveta Pūtele

 

Darba kārtībā:

  1. Aizsardzības ekonomikas un iepirkumu un ārējās tirdzniecības terminu apspriešana iespējamai apstiprināšanai (terminu saraksts Jums tika jau nosūtīts 22.02.2010.).
  2. Dažādi (konsultācijas par astroturfing, block print, digest u. c.).

 

1

V. Skujiņa informē, ka šīs sēdes darba kārtībā ir viens pamatjautājums — aizsardzības ekonomikas un iepirkumu un ārējās tirdzniecības terminu saraksta apspriešana un apstiprināšana.

Uzreiz izraisās diskusija, vai 2., 3., 4., 5. terminā būtu lietojams termins produkts. M. Baltiņš iebilst, ka šajā nozīmē labāk būtu lietot izstrādājums vai ražojums. Saraksta izstrādātāja M. Dunska norāda, ka termini izstrādājums vai ražojums neder, jo jēdzieniski šajos terminos (divējāda lietojuma produkts, bruņojuma produkts, aizsardzības produkts, militārs produkts) ietverts arī pakalpojums, tāpēc vārds produkts izvēlēts kā virstermins. K. Timmermanis min, ka agrāk terminu produkts attiecināja uz pārtiku, ražojumu nosaukšanai lietoja terminu produkcija. M. Dunska atzīst, ka šis lietojums (produkcija ‘produktu kopums’) nāk no padomju laika terminoloģijas un mūsdienās to šādā nozīmē nelieto. E. Vimba iebilst, ka tas varētu būt citu valodu ietekmē. R. Karnīte norāda, ka aizsardzības produkts nav produkcija, tā ir konkrēta lieta. Viņa pauž arī neizpratni, kāpēc terminu produkts var izmantot pārtikas nozarē, bet citās nozarēs — nevar. M. Dunska iebilst, ka terminā nacionālais kopprodukts arī ir lietots vārds produkts, šis termins lietots ekonomikas teorijas mācību grāmatās. Produkti tiek radīti kā darba rezultāts. Termins izstrādājums lietojams, ja ir materiālā ražošana, bet tagad dominē pakalpojums. M. Baltiņš norāda, ka līdz šim termins produkts lietots pārtikas nozarē un terminā nacionālais kopprodukts, citos gadījumos no tā izvairoties, šis princips ievērots arī Eiropas Savienības materiālu tulkojumos. Termins produkts ir vietā abstraktā nozīmē, nevis runājot par konkrētām lietām.

V. Skujiņa pauž domu, ka šajā nozīmē terminu produkts varētu lietot, bet vienskaitlī, jo tas vispārina.

Jautājums tiek atlikts.

 

Sāk skatīt atlasītos problemātiskos terminus.

1. saskarnozare (a. binded industry)

V. Skujiņa informē, ka termins atlasīts, jo latviešu valodā termins saskarnozare netiek saistīts ar angļu valodas binded. Vai atsakāmies no terminu saistītā nozare un saskarnozare līdzšinējās jēdzieniskās norobežošanas? B. Dunska informē, ka sarakstā sākumā bija saistītā nozare.

E. Cauna izsaka šaubas par angļu valodas termina izplatību, jo internetā tas ir maz sastopams, lai gan NATO ir labi uzturēta datubāze.

R. Karnīte informē, ka šis termins ir sastopams ieskaita darījumu (kompensācijas darījumu) terminoloģijā.

Ir ierosinājums dot terminu saistītā nozare ar norādi mil., lai datubāzē būtu redzams, ka šis termins attiecas tikai uz militāro jomu, bet citās jomās šādā nozīmē tiek lietots termins saskarnozare.

Apstiprina: saistītā nozare (mil.)

 

11. iepirkums «no plaukta» (a. off-the-shelf procurement)

E. Cauna ierosina, ka pēc datorterminoloģijas parauga, kur jau ir termins standartprogrammatūra, varētu būt salikteņtermins, kura pirmā daļa ir standart- (standartražojuma iepirkums vai standartizstrādājuma iepirkums).

Izvēršas diskusija par to, ko saprot ar terminu standarta — ‘tipveida paraugam atbilstošs’ vai ‘standarta (dokumenta) nosacījumiem atbilstošs’. V. Skujiņa pauž uzskatu, ka no vārda standarta izmantojuma šajā terminā ir jāatsakās, jo ir divas radikāli pretējas nostājas.

K. Timmermanis ierosina terminu plauktpirkums (M. Dunska norāda, ka precīzāk ir plauktiepirkums), V. Skujiņa — prečgatavs iepirkums vai plauktgatavs iepirkums.

Vienojas, ka labāk jāizstrādā definīcija un arī termins jāatliek.

 

18. pastāvīgs pasūtījums (a. standing ordering)

V. Skujiņa informē, ka termins atlasīts, lai vienotos par īpašības vārda noteiktās vai nenoteiktās galotnes lietojumu.

Atstāj izlemšanai apakškomisijā, jo abi varianti iespējami.

 

25. ieskaita darījums (a. offset; offset deal)

V. Skujiņa informē, ka šis termins atlasīts tāpēc, ka banku terminoloģijā kā angļu valodas termina offset ekvivalents latviešu valodā jau agrāk lietots termins ieskaits, bet krievu un vācu valodā atbilstošais ekvivalents ir kompensācija.

R. Karnīte norāda, ka vārds kompensācijas šajā terminā neder pēc būtības, jo šim darījumam ir cita jēga.

Apstiprina: ieskaita darījums

 

31. ieskaita uzkrājums (a. «banking»)

V. Skujiņa informē, ka šis ir jauns, vēl nelietots termins.

Apstiprina: ieskaita uzkrājums

 

33. pretdarījums ar prečmaiņu (a. barter)

Apstiprina: pretdarījums ar prečmaiņu

 

46. mijieskaita mehānisms (a. clearing arrangements)

V. Skujiņa informē, ka termins atlasīts tāpēc, ka latviešu valodas ekvivalents mehānisms neatbilst angļu valodas terminam arrangements un ierosina tā vietā lietot vārdu kārtība.

Izraisās diskusija par to, vai lietot latvisko jaunvārdu mijieskaits, kas darināts 20. gs. 90. gadu sākumā, vai aizguvumu klīrings, kas tautsaimniecības terminoloģijā bijis sastopams kopš 20. gs. 20. gadiem. R. Karnīte norāda, ka tajā laikā ekonomikas terminoloģijā ir daudz anglismu. 90. gados ekonomikā termini ienāca aumaļām, tāpēc daļa tika pārņemta no agrākiem laikiem. Tagad tādas steigas nav un var valodu bagātināt ar latviskiem terminiem.

E. Cauna uzsver, ka nevienā vārdnīcā angļu terminam clearing kā latviskais ekvivalents nav atrodams termins mijieskaits.

M. Baltiņš norāda, ka iniciatīva aizguvumu aizstāt ar latviskas cilmes terminu nāk no ekonomikas nozares speciālistiem un būtu jāatbalsta viņu vēlmes.

Balsojumā par to, vai terminam mijieskaita kārtība jāpievieno sinonīms klīringa kārtība, «par» balso 2 sēdes dalībnieki, «atturas» — 1 sēdes dalībnieks, «pret» — 8 sēdes dalībnieki.

Apstiprina: mijieskaita kārtība

 

Apstiprina aizsardzības ekonomikas un iepirkumu un ārējās tirdzniecības terminu sarakstu kopumā. Balsojumā «par» balso visi 11 balsstiesīgie sēdes dalībnieki.

 

2

Apspriež konsultāciju jautājumus — iespējamos angļu terminiem astroturfing, digest, outlet atbilstošos latviešu valodas terminus.

Tiek apspriesta termina astroturfing jēdzieniskā nozīme.

Par termina digest ekvivalentiem tiek piedāvāts vārdu savienojums viegli sagremojams, kā arī no latīņu valodas celma darināti termini, piemēram, digestāts (lietvārds), digestēts (divdabis, ja jālieto vārdkopas atkarīgajā komponentā).

Angļu valodas terminam outlet atbilstošais latviešu valodas termins varētu būt zīmolpreču izpārdotava; zīmolpreču izpārdošana.

 

Sēde beidzas plkst. 15.55
Sēdes vadītāja                                                                       /V. Skujiņa/
Sēdes protokoliste                                                                    /I. Pūtele/

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē