Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

LZA TK 14.09.2021. sēdes protokols Nr. 1/1162

Sēde notiek 2021. gada 14. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
Sēdē piedalās 10 dalībnieki
Sēdi vada Māris Baltiņš
Protokolē Astrīda Vucāne

Darba kārtībā:

  1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
  2. LZA TK turpmākās darbības organizācija.
  3. Spēkratu terminu 14. saraksta izskatīšana.
  4. Dažādi.

Par neierašanos uz sēdi rakstveidā ziņojuši E. Vimba, I. Kazāka, L Kauķe un A. Amoliņš.

Sēdes sākumā LZA TK priekšsēdētājs M. Baltiņš norāda, ka šī ir pirmā LZA TK sēde šajā jaunajā sezonā. Nav zināms, cik ilgi sēdes vēl vispār drīkstēs notikt klātienē, tāpēc šajā sēdē galvenais temats ir turpmākais TK darbs neklātienē.

 

1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.

M. Baltiņš: aicinu sēdi sākt ar pagājušā gada 13. septembra sēdes protokola apstiprināšanu. Toreiz mēs apspriedām RSU terminus un spriedām par spēkratu terminu sarakstu.

TK locekļi apstiprina iepriekšējās sēdes protokolu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta.

 

2. LZA TK turpmākās darbības organizācija.

M. Baltiņš: šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka epidemioloģiskā situācija neuzlabosies un šis gads vai pat viss mācību gads tāpat paies Covid-19 ēnā. Tas ir tikai laika jautājums, kad tik apturētas klātienes sēdes. Tīri tehniski sēdes LZA vārdā mēs varam organizēt Zoom platformā. Sēdes būs pilnīgi attālinātas vai jauktā režīmā. Šobrīd plānojam, ka arī attālināti TK sēdes, visticamāk, notiks otrdienās plkst. 14.00. Sēdes laiki tiks saskaņoti un pieteikti iepriekš, jo, ja LZA ģenerē divas sēdes, tās nevar notikt paralēli. Kā nākamo sēdes laiku mēs varētu fiksēt 12. oktobri. Varbūt iesaistīties arī tie, kas parasti neierodas uz sēdēm. Tāpēc nav pamata problēmām. Cik saprotu, nevienam nav problēmas ar tehnisko pieslēgšanos.

Vēlos uzsvērt, ka TK darbs nebūt nav apstājies un apakškomisiju sēdes pa šo laiku ir notikušas visai aktīvi. I. Bode intensīvi virza terminoloģijas jautājumus, kas saistīti ar enerģētiku un siltumtehniku. Drīz varbūt būs gatavs apkopots terminu saraksts.

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija (TAK) arī aktivējusies, parādījušies intereses pilni un darboties gatavi jaunās paaudzes docētāji, kas vēlas sakārtot zobārstniecības terminus. Arī cilvēku ģenētikas termini tiek apkopoti. Spēkratu TAK darbojas, tāpat arī Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas TAK E. Caunas vadībā.

Mainot komisijas darbības formas, mēs atkal varētu iedvest aktivitāti un dzīvību. Tāpat mēs varam izveidot specifiskas darba grupas.

R. Karnīte: Ekonomikas TAK bija lieli plāni saistībā ar statistikas terminiem, krājums gan ir gatavs, bet mums ir problēmas ar saraksta partneri. Kopumā mēs apakškomisijā pamatā būsim 3-4 cilvēki un tad piesaistīsim ekspertus. Esam izmēģinājuši darbu Zoom, un mums iet ļoti labi. Uz to arī pāriesim.

Vēl vēlos ierosināt, ka, lai uzlabotu valodas lietojumu, valsts lobētās programmās būtu jābūt terminoloģiskai kontrolei. Mēs varētu mēģināt lobēt, lai zinātniskos dokumentos un publikācijās būtu prasība nodrošināt terminoloģisko konsultāciju, un par to tiktu prasīta arī atbilstoša samaksa.

M. Baltiņš: tas tiešām būtu vajadzīgs, jo terminoloģija ir ļoti svarīga. Terminoloģiskā puse ir būtiska arī mācībspēkiem. Grūti prasīt no studentiem, ja docētāji paši nespēj to ielāgot.

R. Karnīte: varu nosaukt trīs jomas, kurās strādāju un kurās ir papilnam anglicismu – tās ir filozofija, socioloģija, ekonomiku un vadībzinātnes.

I. Bode: siltumtehnikā ir tas pats. Mums ir cīņa ar pasniedzējiem, kas terminus tulko tieši no krievu valodas. Saistībā ar Enerģētikas likuma terminiem mums bija sēde ar Ekonomikas ministriju, kurā skaidrojām, kā terminus pareizi lietot. Tā nav tikai jūsu problēma. Es pieņemu valsts eksāmenus, un tā situācija ir šausmīga. Ir normāls termins, bet lieto angļu terminu ar latviešu burtiem, citi atkal raksta krievu terminus ar latviešu burtiem.

R. Karnīte: kontroli mēs nevaram īstenot, bet tomēr vajadzētu, lai pie mums vēršas pēc palīdzības.

M. Baltiņš: daži bakalauri un maģistri prasa pa to burzmu, diemžēl citreiz prasa ļoti primitīvus jautājumus tikai tāpēc, ka pašiem slinkums paskatīties vārdnīcā.

R. Karnīte: būtu jāiedibina institucionālā sistēma, kā to darīt, jo daudzi nemaz nezina, kam prasīt terminoloģiskus jautājumus. Terminologu darbs ir jāapmaksā, un tas ir pakalpojums.

I. Bode: SIA “Latvijas standarts” ir laba prakse. Viņi iepirkumā prasa, lai tulkojumam tiktu nodrošinātu ar terminoloģiju saistīts tehniskais atbalsts.

M. Baltiņš: pasūtītājs ar darba izpildītāju vienojas par avotiem, jau tas ir labi. Tomēr ne vienmēr viņiem izdodas šo praksi ievērot.

I. Bode: vismaz viņi ir sapratuši, ka jāpiesaista zinātnes eksperts.

M. Rozīte: būtu labi, ja tiktu noteikta prasība, ka par terminiem promocijas darbā ir jākonsultējas ar attiecīgo apakškomisiju.

R. Karnīte: šis jautājums būtu jāapspriež ar Zinātnes padomi. Promocijas darbos jaunizveidotie termini obligāti būtu jāsaskaņo ar LZA TK.

 

3. Spēkratu terminu 14. saraksta izskatīšana.

M. Baltiņš: šajā sarakstā uzmanība ir koncentrēta uz ierīcēm, kas izstaro un dod gaismu.

J. G. Pommers: mums pašiem šajos jautājumos ir daudz neskaidrību un dažādības. Daudzus jautājumus izšķir vairākums.

M. Baltiņš: vienmēr esmu gribējis, lai mēs tomēr nonākam pie maksimālas vienprātības, nevis seši pārbalso piecus. Tāpat gribu atgādināt seno problēmjautājumu par tradīciju, jo spēkratos apgaismošana atšķiras no elektronikas.

J. G. Pommers: varētu domāt, ka visas apgaismes ierīces ir vienādas – vai lampa spīd pie griestiem vai traktorā, tas pats viens ir. Tomēr laika gaitā daudzi termini ir izkristalizējušies, bet citi tomēr līdz galam ne. Viena daļa pieradusi pie vieniem terminiem, cita – pie saviem terminiem. Un tad ir grūti panākt vienprātību. Mēs esam mēģinājuši apkopt variantus, apzinot ne tikai tos terminus, ko lieto mūsu apakškomisijas locekļi, bet arī citi, kam jānosauc gaismekļi. Bieži vien tie domā savādāk, bet mēs esam centušies nonākt pie vairākuma.

apgaismes sistēma

a. lighting system

v. Beleuchtungssystem n

kr. система освещения

TK vienprātīgi apstiprina terminu apgaismes sistēma.

 

ārējais apgaismojums

a. exterior lighting, outdoor lighting,

v. Aussenbeleuchtung f          

kr. наружное освещение

M. Baltiņš: ārējs – tas ir apgaismojums, kas ir redzams uz šī spēkrata, kad tuvojas no ārpuses. Vai būs arī antonīms iekšējais apgaismojums?

K. Počs: mums pašiem par šo radās pretrunas, un mēs saņēmām arī iebildumus no A. Amoliņa. Mēs izlēmām atstāt šķirkli ārējais apgaismojums, bet izvākt ārā atbilsmes surround lighting un Umfeldbeleuchtung, kā arī koriģēt definīciju. Umfeldbeleuchtung ir komforta apgaismojums, kad automobilī izslēdz motoru, lai cilvēks redz, kas notiek ārpusē.

TK apstiprina terminu ārējais apgaismojums.

 

gaismeklis, apgaismes ierīce

a. light, lighting unit, lighting fixture

v. Leuchte f, Beleuchtungseinrichtung  f

kr. светильник, осветительный прибор

M. Baltiņš: te ir drusku pretruna, jo iepriekš visi bija gaismekļi, bet ir arī apgaismes ierīce.

A. Lauzis: apgaismes ierīce tad nav labi, jo sanāk, ka ietvertas arī palīgierīces. Pietiek ar gaismekli.

K. Počs: tad ņemam ārā apgaismes ierīci.

M. Baltiņš: apgaismes ierīci mēs varam saprast gan paplašināti, gan sašaurināti. Daudz kur terminam ierīce pretī stāv device.

TK vienojas apstiprināt vienu atbilsmi gaismeklis.

 

lampa

a. lamp, light

v. Lampe f

kr. лампа

M. Baltiņš: lampā ir vairāki elementi pēc definīcijas.

J. G. Pommers: to bieži sauc arī par lukturi.

K. Počs: es to uztveru kā mēģinājumu legalizēt terminu lampa spēkratos, termins gaismeklis nekad to neizēdīs. Ar lampām spēkratu uzbūvē sanāk mazāk sastapties, jo mums vairāk ir termins lukturi. Otrs lampu veids ir lukturīši. Tas nāk no vēlēšanās latviskot krievu terminus – фара un фoнар. Mums lampa kā tāda nav pārāk aktuāla.

A. Lauzis: tad lampa ir virstermins?

R. Karnīte: virstermins ir gaismeklis.

M. Baltiņš: šeit mēs runājam par lampu spēkratu nozīmē. Lampa viena pati nemaz nav tik būtiski.

TK vienojas pagaidām atlikt šā termina apspriešanu.

 

pārnesamā lampa, rokas lampa

a. hand lamp, portable light, inspection lamp

v. Handlampe f, Extensionlampe f

kr. переносная  лампа

M. Baltiņš: vai pārnesamā lampa un rokas lampa ir viens un tas pats? Jo pārnesamā lampa var būt ļoti liela. Jāpiedomā arī pie definīcijas.

J. G. Pommers: abus terminus lieto plaši.

A. Lauzis: termins pārnesamā lampa ir plašāks par rokas lampu. Labāk rokas lampa.

TK vienojas apstiprināt terminu rokas lampa.

 

signāllampiņa

a. signal(ling) lamp, indicator light, warning lamp

v. Signallampe f, Kontrollampe f

kr. сигнализатор, сигнальная лампочка

Spēkratu TAK izlemj šo terminu izņemt no saraksta.

 

signālspuldze

a. alarm lamp, tell-tale lamp, pilot lamp

v. Warnungslampe f, Kontrollampe f

kr. сигнальная лампа

M. Baltiņš: vai tās ir visas spuldzes, kas ir uz vadības paneļa?

J. G. Pommers: var būt arī uz motora.

M. Baltiņš: spuldze ir labāk nekā lampiņa.

TK apstiprina terminu signālspuldze.

 

spuldze

a. bulb, lamp, light

v. Lampe f

kr. лампа

U. Cerbulis: ja kāds gribētu šo terminu tulkot angliski, tad angliskais termins būtu bulb, tāpēc angliskie varianti jāsaliek secīgi. Vai arī lightbulb vienā vārdā.

TK apstiprina piedāvāto terminu spuldze.

 

lukturis

a. headlamp, headlight

v. Scheinwerfer m

kr. фара

TK apstiprina terminu lukturis.

 

luktura komplekts

a. headlamp assembly

v. Scheinwerfereinheit f

kr. фара в сборе

M. Baltiņš: šeit domāts viens pilnīgi noformēts lukturis, luktura komplekts ir būtisks auto ekspluatācijai, jo uz to skatās, mainot un regulējot.

TK apstiprina terminu luktura komplekts.

 

miglas lukturis

a. fog lamp, fog head, fog light

v. Nebelscheinwerfer m

kr. противотуманная фара

K. Počs: šeit mēs izlēmām koriģēt definīciju un izņemt vārdu “spožu”.

M. Baltiņš: “gaismas” vietā varētu vēl pielikt “gaismas kūlis”.

TK apstiprina terminu miglas lukturis.

 

izkāpšanas zonas lukturis, pakāpiena lukturis

a. exit lamp, courtesy lamp

v. Ausstiegsleuchte f

kr. фонарь подсветки выхода, лампочка освещения подножки

M. Baltiņš: vai tas ir viens un tas pats? Un vai tas ir pakāpiens vai slieksnis?

U. Cerbulis: autobusos ir pakāpiens.

M. Baltiņš: atstājam tikai vienu terminu – pakāpiena lukturis.

K. Počs: bet, ja tas ir vieglais automobilis, tad labāk būtu izkāpšanas zonas lukturis vai vienkārši izkāpšanas lukturis bez vārda zona.

TK vienojas apstiprināt terminu izkāpšanas lukturis.

 

gaismas diožu lukturis, LED lukturis

a. LED headlamp

v. LED -Scheinwerfer m

kr. светодиодная фара

M. Baltiņš: šis termins atšķirībā no iepriekšējiem ir saistīts ar uzbūvi, nevis funkciju. Vai abus terminus pasludinām kā sinonīmus?

J. G. Pommers: mēs varētu tos apmainīt vietām.

TK apstiprina terminus LED lukturis un gaismas diožu lukturis.

 

gaismas diožu daudzfunkciju lukturis, LED daudzfunkciju lukturis

a. LED high performance headlamp

v. LED High Performance-Scheinwerfer m

kr. светодиодная фара с высокими показателями

M. Baltiņš: vadoties pēc iepriekšējā piemēra, arī šeit mainām abus terminus vietām. Varam arī apstiprināt terminu daudzfunkciju lukturis bez vārda LED, jo tas varbūt nav tik svarīgi.

K. Počs: šobrīd it kā citu nav.

I. Bode: modernajos ir lāzergaismas.

TK vienojas apstiprināt terminu daudzfunkciju lukturis, attiecīgi koriģējot termina atbilsmes citās valodās.

 

biksenona lukturis

a. bi-xenon headlamp

v. Bi-Xenon-Scheinwerfer m

kr. биксеноновая фара

U. Cerbulis: vai termins ksenona lukturis izpaliek?

K. Počs: šeit domāts ksenona lukturi ar divām funkcijām, bet praksē ir iegājies biksenons.

A. Lauzis: tas ir barbarisms, latviski tā vārdus neveido.

J. G. Pommers: divfunkciju ksenona lukturis.

A. Lauzis: vēl varētu teikt biksenonlukturis vienā vārdā.

M. Baltiņš: es atbalstītu pēdējo variantu.

TK apstiprina terminu biksenonlukturis.

 

lukturītis

a. lamp, light

v. Leuchte f, Lampe f

kr. фонарь, подфарник

M. Rozīte: vai tiešām vajag pamazināmā formā?

M. Baltiņš: vai ir nepieciešams atsevišķi termins lukturītis, vai jūs to lietosit vienu pašu?

U. Cerbulis: angļu valodā ir vienādas atbilsmes lukturim un lukturītim.

M. Baltiņš: savukārt krievu valodā atšķirība ir ļoti skaidra, un mēs jau iepriekš dzirdējām šā šķīruma pamatojumu.

TK apstiprina terminu lukturītis.

 

virzienlukturītis

a. turn [signal] indicator, turn light, direction indicator, side repeater

v. Fahrtrichtungsanzeiger-Leuchte f

kr. фонарь указателя поворота, подфарник указателя поворота

TK apstiprina terminu virzienlukturītis.

 

gabarītlukturītis

a. side light, fender lamp, position lamp, side lamp

v. Begrenzungsleuchte f, Standlicht n

kr. габаритный фонарь

TK apstiprina terminu gabarītlukturītis.

 

kontūrlukturītis

a. clearance lamp

v. Umrissleuchte f

kr. фонарь контурного огня

TK apstiprina terminu kontūrlukturītis.

 

plafons

a. interior lamp, built-in lamp, dome light, roof lamp

v. Deckenleuchte f

kr. плафон

K. Počs: šeit vēlos norādīt, ka runa ir par griestu apgaismojumu.

M. Rozīte: vai terminu plafons lieto šādā nozīmē?

I. Pūtele: Latviešu literārās valodas vārdnīcā ar to apzīmē ‘griestus vai griestu daļu, kas rotāti ar gleznojumiem vai ciļņiem; vispārējo griestu dekoratīvo kompozīciju’.

A. Vucāne: Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā ir dota vēl viena nozīme ‘plakans apgaismes armatūras elements, kas parasti novietots pie griestiem’, tātad atbilst.

TK apstiprina terminu plafons.

 

prožektors, starmetis

a. projector, searchlight

v. Weitstrahler m, Scheinwerfer m

kr. прожектор

TK apstiprina terminus prožektors un starmetis.

 

4. Dažādi.

4.1. Iesniegums par termina digitālā satura autors apstiprināšanu.

M. Baltiņš: esam saņēmuši ļoti solīdu un korektu vēstuli no biedrības “Latvijas Blogeru un Influenceru Asociācija” ar lūgumu apstiprināt terminu digitālā satura autors. Ar šo terminu tiktu apzīmēta “persona, kas izstrādā, veido un pasniedz saturu teksta un audiovizuālā formā sociālo tīklu lietotājiem”.

LZA Terminoloģijas komisija vienprātīgi pieņem un apstiprina terminu digitālā satura autors.

M. Baltiņš norāda, ka šīs sēdes pamatjautājumi ir izskatīti un ierosina uz nākamo sēdi sanākt 12. oktobrī plkst. 14.00.

Sēde beidzas plkst. 16.15.
Sēdes vadītājs M. Baltiņš
Protokoliste A. Vucāne

Veidosim 21. gadsimta latviešu valodu visi kopā.

Iesaisties terminrades procesā – iesaki, komentē, balso!

Iesaistīties terminradē